Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
1 април 2015 година

Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 2 „против” и нито един „въздържал се” избра Невяна Пейчева Захариева за председател на Районен съд – Омуртаг.
Невяна Захариева има над 15 години юридически стаж, от които над 9 години в органите на съдебната власт. Била е съдия-изпълнител в Районен съд – Омуртаг, младши прокурор в Районна прокуратура – Омуртаг, а от 2004г. е съдия в Районен съд – Омуртаг.
В Концепцията си Невяна Захариева залага на приемственост и запазване на добрите практики, тяхното доразвиване и усъвършенстване. Сред акцентите са частична поетапна подмяна на наличните компютърни системи, ефикасно и бързо обслужване на гражданите и страните по дела; попълване на електронните папки на делата; въвеждане на телефонна централа с вътрешни линии в съда, решаване на сградния проблем и осигуряване на възможност за обособяване на помещения за съхраняване на документи, веществени доказателства и архив.
Съдия Захариева бе подкрепена от Даниела Костова, която се аргументира с демонстрираната мотивация от кандидата, предложените приоритетни цели и конкретни мерки за реализирането им, както и от притежаваните лични качества сред които отговорност и амбициозност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд