Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
1 април 2015 година

Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за”, 1 „против” и нито един „въздържали се” избра Людмил Петров Хърватев за председател на Окръжен съд – Силистра.
Людмил Хърватев има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е следовател в Окръжна следствена служба – Силистра и ръководител на Районната следствена служба за период от две години. От 1998г. е съдия, а от 2001г. и заместник-председател на Окръжен съд - Силистра.
В концепцията си съдия Хърватев определя като приоритет запазване на наложената тенденция за ефективно, качествено, бързо и предвидимо правосъдие, усъвършенстване на положителните практики и постигане на по-високо ниво на организация и преодоляване на констатираните недостатъци. Предвижда се предприемане на мерки за ограничаване на просрочените дела чрез анализ на причините за забавянето им; ежемесечно обсъждане на постъпилите, приключилите и върнатите дела; използване на процесуалните способи за дисциплиниране на страните, както и редица други конкретни мерки.
Въпроси свързани с командироването на магистрати в съдебния район зададоха Милка Итова и Даниела Костова.
Съдия Хърватев бе подкрепен от Даниела Костова, Ясен Тодоров и Камен Иванов, които се обединиха около позицията, че кандидатът е съдия от кариерата, с дългогодишен управленчески опит, който има подкрепата на своите колегите. Посочено бе, че Л. Хърватев е добре запознат със състоянието и слабостите на съдебния район, проявява загриженост към проблема на Районен съд – Дулово и притежава необходимия капацитет за управление на Окръжен съд – Силистра.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд