Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 15 гласа “за”, 6 “въздържали се” и нито един „против“ избра Мина Желева Грънчарова за районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол. Другите кандидати получиха съответно, Мирослав Илиев Илиев –районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол 3 гласа “за”, 3 “против” и 9 “въздържали се” и Георги Стоянов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол 1 глас “за”, 8 “против” и 12 “въздържали се”.
Прокурор Грънчарова има над 20 години юридически стаж изцяло в съдебната система, като повече от 17 години работи в Районна прокуратура Ямбол. В периода 1994 г.- 1996 г. е била стажант-съдия в Окръжен съд- Ямбол, младши – съдия в Окръжен съд – Ямбол и съдия-изпълнител в Районен съд – Ямбол. 
В Концепцията си Мина Грънчарова определя като основна цел повишаване качеството на работа по досъдебните производства и по преписките, както и подобряване на показателите, досежно срочността на разследването, тяхното приключване и решаването им от прокурорите в разумен срок. Тя поставя акцент върху намаляване броя на върнатите от съда за допълнително разследване дела и приключващите с оправдателни присъди. Сред приоритетите са срочно и качествено разследване на досъдебните производства за тежки престъпления и със значим обществен интерес; повишаване качеството на внасяните в съда прокурорски актове; системен анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди и върнатите дела. Предвижда се провеждане на периодични съвещания на прокурорите, увеличаване броя на бързите и незабавните производства, активизиране на работата по делата за престъпления, включени в Единния каталог на корупционните престъпления, създаване на добра организация и взаимодействие с контролните органи, подобряване работата с непълнолетните лица, по-тясна специализация на прокурорите, прилагане принципа на екипност по дела с фактическа и правна сложност, постоянен контрол за спазване на процесуалните срокове за провеждане на разследването и действието във времето на мерките за процесуална принуда, ежеседмичен контрол на сроковете за приключване на разследването след привличане на обвиняемо лице и за отмяна на мерките за процесуална принуда, подпомагане дейността на прокурорите от Надзора за защита на обществения интерес и правата на гражданите; повишаване професионалната компетентност и квалификацията на прокурорите, усъвършенстване и оптимизиране работата на съдебната администрация, прилагане на ясни стандарти при преценка на предпоставките за ангажиране дисциплинарната отговорност на прокурорите.
Въпроси към кандидата зададоха членовете на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров и главният прокурор Сотир Цацаров по повод личната й мотивация за преориентиране от съдийската към прокурорската професия, възможностите на административния ръководител да стимулира разследващите органи към по-добро провеждане на разследването и към по-интензивни оперативно-издирвателни мероприятия по спрените дела, както и за постигане на баланса между позицията на административен ръководител и запазване на колегиални отношения с колектива.
Мина Грънчарова бе подкрепена от Ясен Тодоров, който се позова на дългогодишния й професионален опит, ясната и концентрирана визия изложена в концепцията й, отчитането на най-големите слабости в дейността на Районната прокуратура и конкретно предложените мерки за тяхното отстраняване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд