Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 19 гласа “за”, 2 “въздържали се” и нито един „против“ избра Маринела Георгиева Стефанова за председател на Районен съд гр. Попово. 
Съдия Стефанова има над 10 години юридически стаж. От месец октомври 2007 г. е съдия в Районен съд – Попово.
В Концепцията си г-жа Стефанова очертава цели свързани с правилното управление на човешките ресурси; съхраняването и обновяването на сградния фонд на съда; модернизирането му чрез внедряване на нови технологии; подобряване на финансовата политика и ефективно управление на бюджета; подобряване на правораздавателната дейност и достъпа до информация и повишаване на доверието в съда. Сред предвидените мерки са оптимизиране и преразпределение на съществуващите длъжности с цел постигане на равномерна натовареност на служителите и повишаване на ефективността им; подобряване на условията на труд; усъвършенстване на правилата относно реда и условията за изплащане на възнагражденията за свидетели, вещи лица и особени представители на страните; изготвяне на план за правилно управление на материалните и финансови ресурси; въвеждане на коефициенти на правна и фактическа сложност на делата с цел постигане на равномерна натовареност сред магистратите; създаване на електронни папки на всички дела, връчване на съобщения и документи по електронен път и обособяване на помещение за съхранение на веществените доказателства.
Съдия Стефанова бе подкрепена от Каролина Неделчева, която се позова на отлично структурираното и задълбочено представяне на Концепцията за стратегическо управление на Районен съд – Попово. Тя посочи, че кандидатът има нужните умения и компетентност да разпознава проблемите и да взема правилни решения за тяхното преодоляване, притежава почтеност и висок морал, умее да работи в екип и да мотивира колегите си. В краткия срок, в който е изпълнявала функциите на административен ръководител е предприела действия за решаване на дългогодишни проблеми като въвеждане на ПОС-терминални устройства и съхраняване сградния фонд на една от първите съдебни палати в страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд