Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 19 гласа „за”, 3-ма „въздържали се” и нито един „против“ избра полк. Димитър Ангелов Фикиин за председател на Военно-апелативния съд. Другият кандидат Пламен Йорданов Петков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, получи 3 гласа “за”, 8 “против” и 11 “въздържали се”.
Димитър Фикиин има над 27 години юридически стаж. Бил е следовател във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, от 1993 г. до 2000 г. е съдия във Военен съд – Пловдив, а от 2000 г. съдия във Военно-апелативен съд. В периода 2011 г. – 2012 г. е бил член на Висшия съдебен съвет.
В Концепцията си за стратегическо управление на Военно-апелативния съд съдия Фикиин акцентира върху пет цели - оптимизиране управлението на съдебната дейност, подобряване на административната дейност и организацията на съдебната администрация, кадрова обезпеченост, медийна политика, достъп до правосъдие.
Сред предложените мерки са увеличаване процента на решените дела, намаляване на несвършените, както и на забавените дела чрез скъсяване срока от постъпването на делото до приключването му с краен съдебен акт. Предвижда се въвеждане на ежемесечен контрол на броя на висящите дела, както и на броя дела с неизготвени в срок съдебни актове, усъвършенстване на вътрешните правила за случайно разпределение на делата, въвеждане на регистър на самоотводите и отводите, унифициране на стандартите и принципите в управлението и в организацията на работата на военните съдилища, уеднаквяване на съдебната практика. Кандидатът предвижда да се въведе практика на ежегодни съвещания на председателите на военно-окръжните съдилища и работни срещи с военните магистрати, ангажиране отговорността на административните ръководители на военно-окръжните съдилища по отношение контрола, наблюдението и ускоряване разглеждането и решаването на делата в разумни срокове. Сред мерките с организационен характер за преодоляване неоправданото забавяне на наказателните дела са бързо и ритмично насрочване на делата, минимизиране срока на процеса, определяне на резервни дати и резервни съдебни заседатели, определяне на дата за разглеждане на делото на втора инстанция непосредствено след постановяване на крайния съдебен акт от първоинстанционния съд, въвеждане на методология за степенуване на делата според техния вид и предмет, въвеждане на времеви стандарти, предприемане на дисциплиниращи действия от съдебния състав при неявяване на страните, свидетелите и вещите лица, сезиране на адвокатските колегии за недопустимо процесуално поведение на адвокати, създаване на модули за видеоконферентна връзка за разпит на свидетели и вещи лица по делегация. Като приоритет се извежда определяне на критериите за оценка натовареността на магистратите и съдебните служители, усъвършенстване на административните процедури, ефективен контрол по движението на документооборота, активна медийна политика, унифициране на интернет страниците на военните съдилища, увеличаване обема на документите обменяни по електронен път, подобряване справочната дейност по дела и обслужването на гражданите.
Въпроси зададоха членовете на ВСС Даниела Костова, Милка Итова, Соня Найденова и председателят на ВКС Лозан Панов относно изпълнението на препоръките на ВКС за равномерно разпределяне на делата между военните магистрати, реалната им натовареност и позицията на кандидата относно възможността за командироването им в цивилни съдилища. Поставен бе проблема за предприемането на адекватни мерки за редуциране на отменените съдебни актове на Военно-апелативния съд и за бъдещото развитие на военното правораздаване.
Съдия Фикиин бе подкрепен от Мария Кузманова, която се позова на представения задълбочен и прецизен анализ на състоянието на Военно-апелативния съд, заложените конкретни цели и предложените мерки за подобряване на правораздавателната и административната дейност. Тя се аргументира с личната ангажираност и представената визия на кандидата за решаване на проблема с натовареността, както и с високия му професионализъм, етичност и неоспорим морал.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд