Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 22 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра за втори мандат съдия Михаил Алексов за председател на Районен съд - гр. Трън.
Съдия Алексов има над 10 години юридически стаж. Цялата му професионална кариера в органите на съдебната власт преминава в района на Окръжен съд-Перник последователно като съдия-изпълнител в Районен съд- Радомир, младши прокурор в Окръжна прокуратура – Перник, прокурор в Районна прокуратура – Перник и председател на Районен съд – Трън. През 2010 г. е удостоен с Грамота на името на Джовани Фалконе.
В Концепцията си съдия Алексов въз основа на анализ и оценка на състоянието на Районния съд, както и на очертаните достижения и на проблемите на неговата дейност извежда следните приоритетни цели: повишаване бързината, ефективността, качеството, достъпността и прозрачността на правораздавателната дейност, осигуряване на върховенството на закона и повишаване доверието в съдебната система. Конкретните мерки са свързани с намаляване на времето за разглеждане на делата чрез увеличаване процента на делата приключили в тримесечния инструктивен срок. Запазване на практика за извършване на проверка и справки в бюро призовки с оглед постигнатия положителен ефект и въвеждане на електронно призоваване, както и на въведените статистически форми за движението на делото и сроковете за приключването му. Сред останалите цели са повишаване квалификацията на съдиите и служителите,доразвиване и разширяване на модерното електронно администриране, актуализиране на съществуващите правила и процедури и разработване на нови при необходимост, запазване на добрата практика за провеждане на срещи с държавни органи и институции имащи пряко отношение към дейността на съда, повишаване на общественото доверие и медийна стратегия, противодействие на корупцията и стриктно спазване на изискванията за бюджетна дисциплина. 
Кандидатурата на съдия Алексов за втори мандат бе подкрепен от председателя на ВКС Лозан Панов и Милка Итова с оглед постигнатите резултати, яснотата на концепцията конкретиката в предложените цели и мерките за тяхното реализиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд