Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” избра за втори мандат Георги Йорданов за председател на Районен съд - гр. Нова Загора.
Съдия Георги Йорданов има над 22 години юридически стаж. Целият му професионален опит е преминал в Районен съд – Нова Загора. От 1993г. е съдия в Районния съд, а от 18.12.2009г. е негов председател.
В Концепцията си Йорданов се ангажира да запази и доразвие добрата визия на Районен съд – Нова Загора включваща ефективни практики за прозрачно, бързо и качествено правораздаване, активно управление на материалната база и ефективно използване на информационните технологии. Сред посочените фактори за постигане на целите и задачите са кадровата обезпеченост със съдии и служители, професионалната им квалификация, материално-техническата обезпеченост и финансова обезпеченост, ефективно управление на финансовите средства.
Набелязаните в Концепцията мерки са насочени към упражняване на системен административен контрол и проверки по движението на делата, навременното им насрочване, приключване и изготвяне на крайния съдебен акт в законоустановения срок. Запазване на практиката за обсъждане на спорни казуси и проблеми от процесуално естество със съдиите, обсъждане от Общите събрания на съдиите на причините за отмяна на съдебни актове. Като основен проблем бе изтъкнат сградния фонд и забавянето на процедурата по въвеждане в експлоатация на новата сграда на Районен съд – Нова Загора.
Въпроси към кандидата зададоха Димитър Узунов и председателя на ВКС Лозан Панов във връзка осъществяването на предварителен контрол при реализиране разхода на бюджетни средства и предприетите до момента действия за решаване сградния проблем на съда.
Съдия Георги Йорданов бе подкрепен от главния прокурор Сотир Цацаров, председателя на ВКС Лозан Панов, Галя Георгиева, Незабравка Стоева и Камен Иванов, които се обединиха около тезата, че представената концепция е изключително ясна, показва управленска загриженост към цялостната дейност и битовите условия на работа в съда и изцяло заслуга на Йорданов е придвижването на процедурата за осигуряване на нова сграда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд