Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
16 март 2015 година

Работната група към Висшия съдебен съвет за изпълнение на „Междуведомствен план за действие в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес” проведе днес поредното си заседание.

В срещата участваха: Соня Найденова, представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност”, Павлина Панова заместник-председател на Върховния касационен съд, Станимир Керемидчиев - програмен координатор в дирекция „ИМО” на Националния институт на правосъдието, Георги Арабаджиев, заместник-директор на Главна дирекция „Криминална полиция”, Дора Згуровска началник сектор в дирекция „Международно сътрудничество” на МВР и Елена Фурнаджиева-Разпопова, главен експерт в отдел „Механизъм за сътрудничество и оценка” при Министерство на правосъдието.

Обсъдени бяха изменения и допълнения в проекта на Правилата за работа на работната група, както и направените бележки, коментари и предложения за включването на мерки в „Междуведомствения план за действие в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес” за 2015г. Предстои провеждане на съгласувателна процедура по утвърждаване на Междуведомствения план между отговорните институции за неговото прилагане – Висш съдебен съвет, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховна касационна прокуратура, Национална следствена служба, Национален институт на правосъдието, Министерство на правосъдието и Министерства на вътрешните работи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд