Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 март 2015 година

На 9 март 2015г. е публикувано Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2015 година. Това е третата поредна година, в която този инструмент за информация помага на държавите членки да постигнат по-ефективно правосъдие, като им предоставя обективни, надеждни и сравними данни относно техните системи за гражданско, търговско и административно правосъдие.
В Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2015 г. са събрани данни от различни източници, по-специално данни, предоставени от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) на Съвета на Европа, която събира данни от държавите членки. В него се използва също така информация, получена от други източници, например в рамките на тясното сътрудничество с Европейската мрежа на съдебните съвети (ENCJ), Световна банка, Световен икономически форум и др.
В Информационното табло се разглеждат същите показатели както през 2014 г., като са използвани също някои допълнителни източници на информация:
- Ефикасност на правосъдните системи: показатели за ефикасност на производствата: продължителност на производствата, дял на приключените производства и брой висящи дела.
- Показатели за качество: обучение, наблюдение и оценка на дейността на съдилищата, използване на проучвания за удовлетвореността, бюджет и човешки ресурси.
- Независимост: в Информационното табло се представят данни за възприемането за независимост на правосъдната система, предоставени от Световния икономически форум (СИФ) в неговия годишен доклад за глобалната конкурентоспособност. Информационното табло за 2015 г. също така предоставя актуализирана информация относно правните гаранции, представени миналата година, и разширява сравнителния преглед относно структурната независимост.

Ето някои от основните констатации от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2015 г.: 
- ЕФИКАСНОСТ: България е една от страните-членки, на които отнема най-малко време решаването на граждански, търговски, административни и други дела на първа инстанция. /Фиг.4/ Пилотно Европейската комисия събира данни и от източници като Европейската мрежа по конкурентноспособност. България е страна със сравнително кратък срок на производствата при обжалване на решенията на властите, отговорни за защита на правата на потребителите за продължителността на производствата в областта на конкурентното и потребителското право - делата за съдебен контрол на решения на националните органи за защита на конкуренцията, прилагащи членове 101 и 102 от ДФЕС, нелоялните практики при потребителски продажби и директивата за гаранциите, търговските марки – данни за 2012 и 2013 г., дела по обществени поръчки и т.н., както и проучване относно продължителността на изпълнението, от момента на замразяване до окончателното получаване на задълженията. България е страна със сравнително кратък срок на производствата при обжалване на решенията на властите, отговорни за защита на правата на потребителите /фиг.15,16 и17/
- КАЧЕСТВО: Усилията за увеличаване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за съдебните системи. България е на едно от първите места по употреба на ИКТ системи за регистрация и управление на дела /фиг.21/ , на средно ниво по отношение на електронната комуникация между съдилищата и страните по делата/фиг.22/, наличност на онлайн информация за съдебната система, предназначена за обществото /фиг.26/. На челно място е страната ни по отношение на връзките между съдилищата и медиите /фиг.27/, по безплатен онлайн достъп за широката общественост до съдебни решения по граждански, търговски и административни дела /фиг.29 30,31,32/. 
Все още има какво да се желае при алтернативното разрешаване на спорове, където България засега отбелязва само напредък при насърчаване на усилията за използването на подобни методи. /фиг.35/
Отчетено е, че в България задължително е само началното обучение за съдиите /фиг.36/, а под 20 % от бълг. съдии са преминали текущо обучение по право на ЕС или по право на други държави членки, като при значителна част от останалите държави-членки този дял е по-висок. /фиг.37/. 
България е на последно място по показателя бюджет за съдилищата в EUR на глава от населението/ фиг.38/.
- НЕЗАВИСИМОСТ: По показателя Усещане за съдебна независимост България е на едно от последните места /фиг.47/. Съгласно забележката към тази фигура, този показател е базиран на изследване на Световния икономически форум като отговор на въпроса: „В каква степен е независимо правосъдието във Вашата страна от влияние на членове на правителството, граждани или фирми?” Резултатите от проучването са базирани на представителна извадка от фирми във всички държави-членки, представляващи основните икономически сектори /земеделие, производство, услуги/. При проучването са използвани различни методи- интервюта с по-високите длъжности от бизнеса, телефонни интервюта и имейли, както и онлайн интервю като алтернатива.
В следващите графики от раздела са описани компетенциите на Висшите органи на съдебната власт, като данните са взети от Европейската мрежа на съдебните съвети /Наръчника на мрежата, както и наличието на различни видове въпросници с данни от държавите-членки на ЕМСС/
Заедно с Белгия и Франция, България е на първо място по наличие на мерки и процедури в случаи на засягане на независимостта на съдиите /фиг.55/.

С Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието се подпомага работата в рамките на европейския семестър, като се идентифицират свързани с правосъдието проблеми, на които е нужно да се обърне специално внимание. Наред с оценката на положението в отделните държави членки, Информационното табло за 2014 г. послужи при изготвянето на специфични за всяка държава препоръки в областта на правосъдието за дванадесет държави членки (България, Испания, Хърватия, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения). По този начин то подпомага ЕС и държавите членки в изграждането на по-ефективни правосъдни системи в услуга на гражданите и бизнеса. Това ще спомогне за укрепване на стратегиите за растеж в съответните държави и в целия ЕС.
С Информационното табло не се прави едно-единствено общо класиране, а се извършва преглед на функционирането на всички съдебни системи въз основа на различни показатели, които са от общ интерес за всички държави членки.
Констатациите от Информационното табло ще бъдат взети предвид при текущите специфични за всяка държава анализи, изготвяни в рамките на европейския семестър за 2015 г. (за актуална информация относно европейския семестър за 2015 г., вж. IP/15/4504 и MEMO/15/4511).
Тези констатациите се вземат под внимание също и при определянето на приоритетите за финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) по отношение на реформите в правосъдните системи. Въведени бяха специални показатели, с които да се следи ефективността на подкрепата от ЕСИФ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд