Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 март 2015 година

Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържал се” избра Мария Стоянова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Елин Пелин.
Прокурор Стоянова има над 5 години юридически стаж. Започнала е професионалната си кариера като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, като от 2013г. е назначена за прокурор в Софийска районна прокуратура.
В изслушването си пред членовете на ВСС прокурор Стоянова аргументира личната си мотивация за заемане на длъжността с доброто познаване на спецификата на работа на органите на досъдебното производство, юридическият опит придобит в Софийска районна прокуратура и в съдебния район на Окръжна прокуратура – гр. София. Тя заяви, че ще запази установените до момента добри практики, ще работи за тяхното доразвиване и преодоляване на допуснатите слабости, като положи максимални усилия за утвърждаване и усъвършенстване на работата и дейността на районната прокуратура.
В Концепцията си М. Стоянова определя като приоритет постигане на високо качество и срочно изпълнение на всички действия по разследването, за да не се допуска връщане на дела поради процесуални нарушения. Ще се работи за запазване и увеличаване броят на образуваните бързи и незабавни производства, повишаване квалификацията на разследващите органи и прокурорите с акцент върху надзора и обучения по линия на международното сътрудничество. Предвижда се запазване на постигнатото добро взаимодействие с РУ на МВР – гр. Елин Пелин и постигане на екипен принцип на работа. Ще се извършва строг контрол по спазване на разпределението на делата и прокурорските преписки на принципа на случайния подбор като се заложат допълнителни критерии при извършване на проверките насочени към: установяване на поредността на постъпване на делата и преписките, и извършване на последващо разпределение, установяване между кои лица е извършено разпределението, анализ на резултатите от плановите проверки и изпълнение на препоръките във връзка с разпределението на делата и прокурорските преписки на случаен принцип.
Акцент се поставя и върху превенцията на детската престъпност и престъпленията извършвани срещу деца чрез периодични беседи и срещи с учениците и учителите.
Въпроси към кандидата зададоха Светла Петкова и Ясен Тодоров относно личната мотивация за заемане на длъжността и мерките които ще бъдат предприети за решаване на проблема с недостига на разследващи полицаи в района.
Прокурор Стоянова бе подкрепена от Ясен Тодоров и Васил Петров.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд