Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
05 март 2015 година

Висшият съдебен съвет прие Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020г., изготвена от Консорциум Ефективна Комуникация ДЗЗД в изпълнение проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г. на ОПАК.
Комуникационната стратегия на съдебната власт ще бъде основен инструмент за постигане на прозрачност и ефективност на съдебната власт и ще гарантира по-добро взаимодействие между представителите на целевите групи – Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд , съдилищата и Прокуратурата на РБългария, за осигуряване на единна политика и стандарти по отношение предоставянето на информация и гарантиране на по-голяма прозрачност в работата на съдебна система, включително и на ВСС. 
Стратегията се базира на анализ на състоянието на комуникациите в съдебната власт и освен планиране и ресурсно осигуряване, предвижда механизъм за мониторинг и оценка.
Сред основните цели на Стратегията са: изграждане на доверие във върховенството на закона и независимостта на съдебната власт чрез активна комуникация на действията за нейното реформиране и усъвършенстване; преодоляване на кризата в доверието на българското общество към работата на съдебната власт; утвърждаването на обществен авторитет на отделните органи и на съдебната власт в нейната цялост и налагане на разбирането за върховенството на закона; постигане на по-голяма прозрачност в работата на съдебната власт и на нейните органи в рамките на предвидените от закона ограничения; повишаване на доверието на партньорите ог ЕС в българската съдебна власт;
Комуникационната стретегия предлага модели за подобряване вътрешната комуникация в съдебната власт, както и на комуникацията с изпълнителната и законодателната власт, с „новите“ и социалните медии и с гражданското общество. 
Предвижда се усъвършенстване на подходите, механизмите и инструментите за комуникация на съдебната власт, в това число подобряване на яснотата и разбираемостта на езика и използваната терминология. 
Основните подходи в Стратегията са проактивност, професионализация, надграждане над добрите практики и синхронизиране на комуникационните политики на отделните органи на съдебната власт при строго спазване на определените от закона техни специфични функции. 
Комуникационата стратегия на съдебната власт ще бъде представена на инфорамационни семинари в петте апелативни района с цел оказване на методическа помощ за уеднаквяване информационната политика на съдебната система и създаване усещане за институционалност при прилагане й.
През м.юни ще се проведе Национална конференция за представяне на Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020г.
Предвижда се обученията на магистратите и съдебните служители по нейното прилагане да станат част от Годишната програма на Националния институт на правосъдието за 2016г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд