Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
05 март 2015 година

Висшият съдебен съвет със 16 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“ избра Надежда Желева за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Габрово. Другият кандидат Милчо Генжов, досегашен административен ръководител на окръжната прокуратура – получи 2 гласа „за“, 10 „против“ и 7 „въздържал се“.
Прокурор Желева има над 18 годишен юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е последователно младши прокурор, прокурор и заместник -административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово, прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово и заместник-окръжен прокурор от 2011 г. до момента.
В Концепцията си за стратегическо управление Н.Желева извежда като основна цел утвърждаване авторитета на Окръжната прокуратура като активна, необходима и резултатна част от структурата на Прокуратурата на Република България чрез компетентна, последователна и активна прокурорска дейност в съдебния район по осигуряване и гарантиране на обективен и справедлив изход по предявените обвинения. Сред конкретните мерки са създаване на по-добра организация и координация на дейността на районните прокуратури и полицейски управления по отношение на незабавните производства; по-ефективни действия за надзор на разследването и увеличаване броя на делата внасяни за съд; увеличаване броя на бързите производства в съдебния район, запазване на положителната практика за решаване на постъпилите сигнали в кратък срок; предприемане на инициативи за по-ефективно провеждане на издирвателните мероприятия; формиране на прокурорски звена по досъдебни производства с правна сложност; системен контрол и анализ на причините, довели до забавено приключване на проверки и досъдебни производства с цел преодоляването им.
Акцент е поставен върху периодичния анализ на причините за върнатите от съда дела за допълнително разследване; запазване на практиката за увеличаване делата, разследвани от следовател, оптимизиране координацията и планирането на разследването от неговото започване с преценка за възможността за възлагането му на друг орган.
Предвижда се предприемане на организационни действия за намаляване броя на наказателните производства, прекратени поради изтекъл давностен срок чрез своевременно възобновяване на делата и решаването им с прокурорски акт и засилване надзорната и контролна дейност на Окръжна прокуратура – Габрово.
Предложени са мерки за активизиране на превантивната прокурорска дейност за ограничаване престъпността сред младежите чрез съвместни инициативи с общински органи, специализирани служби и неправителствени организации, както и за провеждане на активна медийна политика.
Членовете на ВСС Румен Боев и Елка Атанасова зададоха въпроси към кандидата свързани с оптимизиране дейността на прокуратурата и действията, които ще бъдат предприети за по-ефективно провеждане на издирвателните мероприятия.
Прокурор Надежда Желева бе подкрепена от главния прокурор на Р България Сотир Цацаров, който оцени положително представената концепция и посочи, че в Окръжна прокуратура Габрово са налице изключително големи възможности за подобряване на прокурорската дейност и предвид добрата обезпеченост със следователи са налице обективни условия за постигане на по-бързо разследване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд