Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
05 март 2015 година

Висшият съдебен съвет със 16 гласа „за“, 0 „против“ и 3 „въздържал се“ избра Анна Александрова за председател на Районен съд – гр. Добрич. Другият кандидат Павлина Паскалева, съдия в Районен съд - Добрич получи 2 гласа „за“, 8 „против“ и 9 „въздържал се“.
Съдия Анна Александрова има почти 15 години юридически стаж, от които над тринадесет като съдия в Районен съд - Добрич. В периода от 2004 г. до 2009 г. е била заместник-председател на съда.
В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд – Добрич Анна Александрова акцентира върху подобряване качеството и бързината на работа; гарантиране на равни права и достъп до правосъдие; повишаване на доверието в съда и възприемането му като истински независима и прозрачна, работеща за утвърждаване върховенството на закона институция.
Сред предложените мерки за постигане на целите са установяване на Общото събрание на съдиите като основна форма за обсъждане на управленски решения и организационни промени, за анализ и обобщаване практиката на съда; техническо обезпечаване на процеса по съставяне на пълни електронни досиета на делата; осигуряване на софтуер за синтез на речта, който ще позволи на хората със зрителни и звукови увреждания, на възрастни и неграмотни хора, да се запознават със съдебни документи в звуков вариант. Предвижда се изработване на актуален писмен наръчник на връчителя на съдебни книжа за разясняване на процедурите, ще се работи за популяризиране на възможностите за извънсъдебни техники за решаване на спорове сред обществеността, включително чрез провеждане на работни срещи с медиатори.
В Концепцията е заложено изработване на медийна стратегия и спазване на стриктна финансова дисциплина с максимално оптимизиране на всички възможни разходи.
По време на изслушването на кандидатите членовете на ВСС Милка Итова и Галя Георгиева зададоха въпроси за кадровата обезпеченост на съда и съчетаването на функциите на административния ръководител с тези на заместник-председател на съда.
В подкрепа на съдия Александрова се изказа Даниела Костова, която аргументира подкрепата си с ясната и цялостна концепция за управление, доброто презентиране на изложените идеи, убедителните отговори на поставените въпроси и придобития управленски опит на кандидата като заместник председател на съда.
Кандидатът бе подкрепен и от Камен Иванов, който отчете представеното изложение, по-дългия съдийски стаж, административния опит и отличната атестация на Анна Александрова получена през миналата година.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд