Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра съдия Петина Николова за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Нови пазар.

Съдия Николова има над 8 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 23.01.2006 г. досега е заемала длъжностите младши съдия и съдия. С решение на ВСС по протокол №21/30.05.2013 г. е повишена в ранг “съдия в ОС”. Към момента работи като съдия в Районен съд – гр. Нови пазар.

Като лична мотивация за заемане на длъжността Петина Николова посочва: доброто познаване на работата на съда и колегите си; желанието си за лично и професионално израстване; желанието да помогне на Районен съд – гр. Нови пазар да продължи развитието си в посока достигане на европейските стандарти на работа.

В Концепцията си за стратегическо управление на съда тя посочва, че ще работи за разработването на добри практики в областта на обслужването на гражданите, на правосъдието за деца, на електронното правосъдие и др. Подчертава, че ще положи усилия за повишаване доверието на обществото в съда и в съдебната система като цяло, за което има и разработени добри правила за работа с медиите, ден на отворените врати, практика за работа с неправителствените организации и другите държавни институции и т.н. В съда предстои още работа по разработване на ясни правила за електронен обмен на документи, за насърчаване повишаването на квалификацията на съдии и съдебни служители.

Членът на ВСС Калин Калпакчиев подкрепи кандидатурата на съдия Петина Николова, като подчерта, че тя ще продължи добрите практики, създадени от предходния административен ръководител и ще ги усъвършенства, особено в областта на правосъдието за деца.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд