Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра съдия Димитър Димитров за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Каварна.

Съдия Димитров има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия. С решение на ВСС по протокол №44/12.11.2009 г. е повишен в ранг „съдия в АС”. Към момента работи като съдия в Районен съд - гр. Каварна.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд - гр. Каварна Димитър Димитров е посочил, че мотивите му да се кандидатира за длъжността административен ръководител са желанието му да запази добрите практики в административното управление на съда и добрата атмосфера на работа, както и стремежът му да работи за тяхното надграждане.

Целите, мерките и дейностите, които съдия Димитров е посочил, са обединени от стремежа му съдът да продължи да работи в условия на максимална публичност и прозрачност, да се развива по начин, отговарящ на високите изисквания на обществото за ефективно, качествено и предвидимо правосъдие, за модерно и високотехнологично обезпечаване на достъпа до дела и достъпа до съдебна информация, за гарантиране принципите на равенство, справедливост и безпристрастност в процеса.

Членът на ВСС Галя Георгиева подкрепи кандидатурата на съдия Димитър Димитров, като заяви, че той притежава необходимите качества за тази длъжност и благодарение на тях ще може да продължи добрите практики в Районен съд – гр. Каварна. Камен Иванов подчерта, че съдия Димитров е добър професионалист, и въпреки че не притежава управленски опит смята, че той ще бъде добър ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд