Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 16 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра съдия Радка Цариградска за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Павликени.

Съдия Цариградска има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 18.10.1999 г. досега заема длъжността съдия. С решение на ВСС по протокол №38/01.10.2008 г. е повишена в ранг «съдия в АС». Към момента работи като съдия в Районен съд – гр. Павликени.

Като лична мотивация за заемане на длъжността Радка Цариградска посочва на първо място подкрепата на своите колеги. Посочва също желанието си за лично и професионално израстване, стремежът й да даде своя принос за развитието на добрите практики в Районен съд – гр. Павликени.
В Концепцията си за стратегическо управление на съда съдия Цариградска посочва, че за да постигне целта си - изграждане на ефективно, качествено, прозрачно, бързо и предвидимо правосъдие, основано на европейските стандарти, тя ще предложи следните мерки: повишаване на качеството и срочността на правораздаване и квалификация на магистратите, подобряване на административното обслужване, повишаване на обществения имидж на съда и добра медийна политика, законосъобразно и ефективно изразходване на финансовите средства.

Членът на ВСС Галя Георгиева подкрепи кандидатурата на съдия Радка Цариградска като посочи, че един млад и амбициозен професионалист, какъвто е тя, е много подходящ за административен ръководител на Районен съд - гр. Павликени.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд