Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 17 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра съдия Нася Япаджиева за председател на Районен съд гр. Поморие.

Съдия Япаджиева има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 03.07.2000 г. досега е заемала длъжностите младши съдия и районен съдия. С решение на ВСС по протокол №7/11.02.2009 г. е повишена в ранг «съдия в апелативен съд». Към момента работи като съдия в Районен съд – гр. Поморие.

Водещата идея при разработването на концепцията за управление на Районен съд – гр. Поморие е създаването на ясни правила и рамки за планирането, организацията и управлението на съда, като се запазят и следват добрите практики, достигнатите добри резултати и се отчетат възможностите за тяхното надграждане и усъвършенстване. Тя посочва, че мерките следва да бъдат насочени към продължаване на действията по предоставяне на качествено и справедливо правосъдие, бързо и ефективно правораздаване. Сред тях са: стриктно спазване на принципа за случаен подбор при разпределение на делата, упражняване на текущ административен контрол по движението на делата, контрол върху спрените дела, периодичното изготвяне на анализ на причините за неприключените в тримесечен срок дела, гарантиране на еднаквото прилагане на закона, насочване на страните към възможностите за доброволно уреждане на спора, популяризиране на възможностите за електронно призоваване на страните и вещите лица и т.н.

Членът на ВСС Милка Итова подкрепи кандидатурата на съдия Нася Япаджиева като заяви, че познава нейната работа и е сигурна, че тя ще се справи достойно и професионално с нея.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд