Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 февруари 2015 година

По покана на Висшия съдебен съвет, днес на заседанието му присъства министърът на финансите - г-н Владислав Горанов. Тема на обсъждане беше проект на решение на ВСС за привеждане на възнагражденията на длъжностите в органите на съдебната власт, в съответствие с изискванията на чл. 218 от ЗСВ съгласно решение на ВСС по протокол №8/19.02.2015 г..т. 8.

Мотивите на ВСС да направи разчети за необходимите средства за актуализиране заплатите на работещите в органите на съдебната власт, е несъответствието между възнагражденията в съдебната власт (последно актуализирани през м.юли 2012г. ) със средната заплата в бюджетната сфера по данни на НОИ в периода м.юли 2012г. до м.януари 2015г.

За да се спази законовото изискване, заплатите на магистратите и съдебните служители следва да бъдат увеличени с 12 %, за което е необходим ресурс в размер на 45,1 млн. лв., в това число 34.7 млн. лв. за заплати и 10.4 млн. лв. за социални осигуровки. По бюджета на съдебната власт за 2015 г. няма осигурени средства за увеличение на трудовите възнаграждения. Привеждането на възнагражденията на длъжностите в органите на съдебната власт в съответствие с изискванията на чл. 218 от ЗСВ е наложително, тъй като отлагането създава проблем, който мултиплицира във времето и решаването му ще става все по-сложно.

Министър Горанов заяви, че икономическото състояние на държавата е такова, че не може да намери аргументи, с които да подкрепи искането на ВСС и че не е в комфортната ситуация да разпределя излишъци, както и че начинът на определяне на възнагражденията съгласно чл.218 от ЗСВ не е съвършен. Министърът на финансите призна, че разчетите и мотивите на ВСС са коректни, но няма възможност за отпускане на средства и трябва да се търси друг начин за разрешаването на проблема - напр. вътрешни резерви.

От изказванията на членовете на ВСС Юлияна Колева, Румен Георгиев, Соня Найденова, Камен Иванов, Незабравка Стоева, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Милка Итова, Ясен Тодоров, наблегнаха на трайното необръщане на внимание на поставяни многократно проблеми от страна на ВСС към изпълнителната власт относно събираемостта на съдебните вземания за такси и разноски (възлизащи на над 35 млн. лева за 2014 г.), за промяна на размера на някои държавни такси, за промяна на текстове от ЗСВ, които биха икономисали финансов ресурс - напр. относно провеждането на конкурси, на текста на чл.2, ал.6 от Закона за държавния бюджет за 2015г. съгласно който ако съдебната власт не покрие заложените в бюджета й собствени приходи (които се формират и от събирането на таксите и разноските), недостигът няма да се покрие със субсидия от държавния бюджет. Членовете на ВСС, включително и председателят на ВКС Лозан Панов, призоваха министъра на финансите да намери разрешение за удовлетворяване на искането за актуализиране на възнагражденията, за да се спази законът и конституционно установеният принцип за независимост на съдебната власт и нейния бюджет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд