Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
25 февруари 2015 година

Във връзка с предстоящите конкурси за повишаване в длъжност и преместване в Окръжните съдилища и Окръжните прокуратури и в Районните съдилища и Районните прокуратури и с цел своевременното им провеждане, напомняме на административните ръководители и на кандидатите за участие в конкурсите да следят стриктно за наличието на актуални атестации на участниците и при липса на такива незабавно да отправят предложения за откриване на процедури за периодично атестиране по чл. 196, т. 2 от ЗСВ, тъй като не е от компетентността на ВСС да инициира процедура за атестиране, а липсата на актуална атестация води до забавяне провеждането на конкурсните процедури.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд