Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 февруари 2015 година

На 16 февруари, 17 февруари и 19 февруари 2015 г. се проведе събеседването с допуснатите кандидати в обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 39/10.09.2014 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 8 свободни длъжности за „съдия" във Върховен административен съд. От явилите се 33 кандидати се класират 8 съобразно получената обща оценка за притежаваните от тях професионални качества. Резултатите от класирането на кандидатите са публикувани в раздели Конкурси и Решения на постоянните комисии/КПА на интернет страницата на ВСС. Предстои изготвяне на становища от Комисия професионална етика и превенция на корупцията при ВСС по реда на чл. 192, ал. 4 от Закона за съдебната власт за притежаваните от кандидатите нравствени качества

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд