Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 21 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра съдия Марио Стоянов за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Тетевен.

Съдия Стоянов има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 12.06.1996 г. досега последователно е заемал длъжностите следовател и съдия. С решение на ВСС по протокол №18/13.05.2010 г. е повишен в ранг «съдия в АС». Към момента работи като съдия в Районен съд – гр. Тетевен.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд - гр. Тетевен Марио Стоянов е посочил, че мотивите му да кандидатства за заемането на длъжността се базират на опита, който е натрупал през годините като следовател и съдия, както и от функциите му по заместване на административния ръководител.

Целите за развитие на съда и мерките за тяхното постигане той смята, че трябва да се основават на приемственост и запазване, доразвиване и усъвършенстване на добрите практики. Приоритетите си съдия Стоянов е групирал в няколко насоки: оптимизиране на управлението и работата на съда на всички нива; гарантиране на достигнатото ниво на качество на правосъдието и повишаване на същото; развитие и усъвършенстване на човешките и материалните ресурси; прозрачност в работата на съда и повишаване на общественото доверие в него; постоянно информационно и технологично модернизиране и разумно използване на бюджетните средства.

Членът на ВСС - Незабравка Стоева, подкрепи кандидатурата на съдия Марио Стоянов, като заяви, че познава неговата работа, която може да се характеризира така: висок професионализъм, отговорност и човечност. Тя подчерта неговия безкористен труд в интерес на хората, безмълвна всеотдайност, подкрепа на колегите си.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд