Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 0 „против” и 8 „въздържал се” избра съдия Христина Димитрова за административен ръководител – председател на Районен съд - гр. Раднево. Другите кандидати получиха следните гласове: Неделина Минчева - 6 гласа „за”, 9 против” и 8 „въздържал се”, Феня Стоянова - 0 гласа „за”, 14 „против” и 9 „въздържал се”.

Съдия Христина Димитрова има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 01.02.2010 г. въз основа на решение по протокол № 3/19.01.2010 г. заема длъжността административен ръководител на Районен съд – гр. Раднево. От 02.02.2015 г. да настоящия момент е определена от ВСС за и. ф. административен ръководител на РС – Раднево. Срешение на ВСС по протокол №34/23.09.2010 г. е повишен в ранг "съдия в АС".

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд - гр. Раднево Христина Димитрова е посочила, че мотивите й да се кандидатира отново за длъжността е желанието й да довърши започнатата съществена реформа в Районен съд – гр. Раднево. Целите й са: осъществяване на качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие; развитие на човешките и материалните ресурси на съда; откритост и улеснен достъп до съдебна информация. За постигането им тя набелязва и конкретни мерки. 
Пред ВСС съдия Димитрова заяви, че ще продължи да осъществява административен контрол по движението на делата, ще подобри инстанционния контрол при противоречиво решаване на сходни казуси, ще работи за повишаване квалификацията на своите служители, ще усъвършенства прилагането на правилата за подбор и наемане на служители и т.н.

Кандидатурата на Христина Димитрова бе подкрепена от члена на ВСС - Даниела Костова, която се позова на факта, че концепцията за развитие на съда е много добра и че целите, които са поставени в нея, ще помогнат на съдията да се справи прекрасно като административен ръководител. Членът на ВСС – Галя Георгиева, също подкрепи кандидатурата като заяви, че познава добре работата на съда, в който има проблеми. Съдия Димитрова на практика е работила сама за преодоляването им и вярва, че тя ще се справи отлично с тях като негов председател.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд