Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с гласа 20 „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра съдия Илияна Зелева за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Девин.

Съдия Зелева има над 15 години юридически стаж, от които над 14 в органите на съдебната власт като съдия. За периода 01.02.2001 г. до 02.07.2001 г. е заемала длъжността зам.-административен ръководител на Районен съд – Девин. С решение на ВСС по протокол №23/04.07.2007 г. е повишена в ранг «съдия в АС». Към момента работи като съдия в Районен съд – гр. Девин.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд - гр. Девин съдия Илияна Зелева е отбелязала, че през последните няколко години съдът е постигнал високо ниво на организация на съдебната и административната дейност, за което принос има целият му екип и че целите и мерките занапред трябва да бъдат насочени към развитие на достиженията чрез прилагане на нови концепции за съдебни иновации за подобряване и усъвершенстване на работните процеси. Чрез прилагане на инструментите на съвременния мениджмънт, организационна психология и адекватна статистика, тя смята да осигури устойчивост на постиженията, актуализиране и допълване на прилаганите политики и практики по планиране и управление на съда, подобряване на системите за управление и контрол на делата, достъпа на гражданите дио информация и правосъдие, повишаване на тяхното доверие.

Членът на ВСС - Димитър Узунов, подкрепи кандидатурата на съдия Зелева с мотива, че познава отлично състоянието на РС – гр. Девин и че набелязаните цели ще допринесат за подобряването на правораздавателната дейност на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд