Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с гласа „22”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра съдия Пейо Приходков за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Елена.

Съдия Приходков има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 01.04.1999 г. досега последователно е заемал длъжностите следовател и съдия. С решение на ВСС по протокол №38/01.10.2008 г. е повишен в ранг "съдия в АС". Към момента работи като съдия в Районен съд – гр. Елена.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд - гр. Елена Пейо Приходков е посочил, че разчитайки на приемствеността и новите идеи, ще работи за постигане на следните цели: усъвършенстване управлението на съда като гаранция за постигане на ефективно, качествено, срочно и достъпно правосъдие; развитие и интегриране на кадровия потенциал, необходимо условие за постигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване; гарантиране на достъпа до правосъдие и еднакво прилагане на закона; прозрачност, публичност в работата на съда и отчетност, което ще допринесе за повишаване на общественото доверие.

Членът на ВСС Милка Итова подкрепи кандидатурата на съдия Приходков като подчерта създадената много добра организация на работата в Районен съд - гр. Елена и професионализма на съдия Приходков.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд