Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
13 февруари 2015 година

Приключи приемът на документи по обявените с решение на Висшият съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г. /обнародвани в ДВ, бр. 8/30.01.2015 г./ конкурси за заемане на 37 длъжности „младши съдия” в окръжните съдилища и за заемане на 30 длъжности „младши прокурор” в районните прокуратури. Постъпилите заявления за участие в конкурса за „младши съдия” са 953, а за „младши прокурор” са 1090.

Предстои произнасяне на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на ВСС по допустимостта на кандидатите, като писмените изпити ще се проведат, както следва: за младши съдия на 04.04.2015 г., а за младши прокурор на 18.04.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд