Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВНИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, РАЙОННИТЕ, ВОЕННИТЕ
И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА 
за 2008 г.

    Съгласно Закона за съдебната власт - чл.30, т.13, Висшия съдебен съвет изисква и обобщава на всеки шест месеца информацията от съдилищата, прокуратурите и от Национална следствена служба за тяхната дейност.С решение № 16, протокол № 3/21.01.2009 г. Висшия съдебен съвет утвърди осъвременени статистически отчетни форми, съгласно промените на ГПК и НПК. Същите бяха публикувани на интернет страницата на съвета. На база изпратените отчети от всички съдилища е направен обобщен отчет за дейността на апелативните, окръжните, военните, районните и административните съдилища за 2008 г. Изработени са пет обобщаващи таблици за всички видове съдилища – “Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2006, 2007 и 2008 г.”; “Обобщен отчет за дейността на апелативните, окръжните, военните, районните и административните съдилища за 2008 г.”, “Таблица за натовареността по щат на магистратите в съдилищата за 2008 г.”, “Натовареност по щат на магистратите през годините 2006, 2007 и 2008” и “Действителна натовареност на магистратите в съдилищата през годините 2006, 2007 и 2008”. В обобщаващата таблица за натовареността на съдиите – Приложения №: 3, 4 и 5 - Софийски градски съд и Софийски районен съд са посочени отделно (поради голямата им натовареност) да се избегне изкривяване на средните стойности за другите съдилища. 
    Изготвени са и обобщаващи отчети за работата на различните нива съдилища - апелативни, окръжни, районни съдилища към областните центрове; другите районни съдилища, военни и административни съдилища. В таблици са дадени различните видове дела за всяко едно ниво съд, където може да се види и изпълнението на всеки един съд, както и да се съпоставят стойностите им. 
    За първи път през изминалата година в администрацията на Висшия съдебен съвет бяха събрани и обобщени в нов вид бившите статистически отчети на Министерство на правосъдието – отчети за гражданските дела по съответните раздели видове дела и отчети за наказателните дела по конкретизирани членове на Наказателния кодекс. Те също са разделени на нива – за съответното ниво съд – апелативни, военни, окръжени и районни съдилища. При тези отчети районните съдилища са дадени общо, без да се отделят районните съдилища в областните центрове. 
    За всяко ниво съд има изработени графики за: сравнение с минали периоди; съотношение на различните видове дела към общия брой и графики за натовареността на магистратите за 2008 г. 
    Отчета съдържа следните приложения:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2006, 2007 и 2008 година. 
Приложение № 2 – Обобщен отчет за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 3 – Таблица за натовареността по щат на магистратите в съдилищата за 2008 година. 
Приложение № 4 – Натовареност по щат на магистратите в съдилищата през годините 2006, 2007 и 2008. 
Приложение № 5 - Действителна натовареност на магистратите в съдилищата през годините 2006, 2007 и 2008. 
Приложение № 6 - Отчет за работата на апелативните съдилища, включително и Военно-апелативния съд за 2008 година. 
Приложение № 7 – Въззивни граждански дела, Касационни трудови дела, Въззивни търговски дела, Частни граждански дела ІІ инстанция в апелативните съдилища за 2008 година 
Приложение № 8 - Жалби за бавност, Общо граждански дела, Възивни наказателни дела, Наказателни частен характер дела в апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 9 - Частни наказателни дела ІІ инстанция, Частни наказателни дела по чл.243 НПК, Административни наказателни дела и Общо наказателни дела в апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 10 – Всичко дела в апелативните съдилища за 2008 година, Брой съдии по щат и натовареност на съдиите по щат в апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 11 – Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане в апелативните съдилища за 2006, 2007 и 2008 година. 
Приложение № 12 - Графика за съотношението на видовете свършени дела в апелативните съдилища за 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 13 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 14 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой свършени дела в апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 15 – Графика за натовареността по щат на съдиите в апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 16 – Отчет по гражданските и търговските дела на апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 17 – Графика за териториалното разпределение на гражданските дела по апелативни райони за 2008 година. 
Приложение № 18 – Отчет по наказателните дела на апелативните съдилища за 2008 година. 
Приложение № 19 – Графика за териториалното разпределение на наказателните дела по апелативни райони за 2008 година.

Приложение № 20 - Отчет за работата на военните съдилища за 2008 година. Приложение № 21 - Наказателни общ характер дела, Наказателни частен характер дела, Дела по чл.78а НК и Частни наказателни дела във военните съдилища за 2008 година.
Приложение № 22 - Разпити, Административно наказателен характер дела, Всичко дела, Брой съдии по щат и натовареност на съдиите във военните съдилища за 2008 година.
Приложение № 23 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане във военните съдилища за 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 24 - Графика за съотношението на видовете свършени дела във военните съдилища за 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 25 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане във военните съдилища за 2008 година.
Приложение № 26 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой свършени дела във военните съдилища за 2008 година.
Приложение № 27 - Графика за натовареността по щат на съдиите във военните съдилища за 2008 година.
Приложение № 28 - Отчет по наказателните дела І инстанция на военните съдилища за 2008 година.
Приложение № 29 - Графика за дяловото разпределение на наказателните дела по видове престъпления във военните съдилища за 2008 година.

Приложение № 30 - Отчет за работата на Окръжните съдилища, включително и Софийски градски съд за 2008 година.
Приложение № 31 - Граждански дела І инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 32 - Административни дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 33 - Частни граждански дела І инстанция, без жалби за бавност на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 34 - Разгледани жалби за бавност на окръжните съдилища за І полугодие на 2008 година.
Приложение № 35 - Въззивни граждански дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 36 - Частни граждански дела ІІ инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 37 - Търговски дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 38 - Фирмени дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 39 - Общо граждански дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 40 - НОХ дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 41 - Частни наказателни дела І инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 42 - Разпити. на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 43 - Въззивни наказателни дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 44 - Частни наказателни дела ІІ инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 45 - Касационни и отмяна по чл.63 и 70 ЗАНН на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 46 - Общо наказателни дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 47 - Всичко дела на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 48 - Брой съдии по щат и натовареност на съдиите по щат в окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 49 - Постановени решения за промени по фирмени дела и решения по несъстоятелност в окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 50 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане в окръжните съдилища за 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 51 - Графика за съотношението на видовете свършени дела за в окръжните съдилища за 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 52 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 53 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой свършени дела на Окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 54 - Графика за натовареността по щат на магистратите към делата за разглеждане и към свършените дела в окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 55 - Отчет по гражданските дела І инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 56 - Графика за дяловото разпределение на гражданските дела І инстанция по видове на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 57 - Отчет по гражданските дела ІІ инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 58 - Графика за териториалното разпределение на гражданските дела ІІ инстанция по окръжни райони за 2008 година.
Приложение № 59 - Отчет по наказателните дела І инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 60 - Графика за дяловото разпределение на наказателните дела І инстанция по видове престъпления за 2008 година.
Приложение № 61 - Отчет по наказателните дела ІІ инстанция на окръжните съдилища за 2008 година.
Приложение № 61-1 - Графика за териториалното разпределение на наказателните дела ІІ инстанция по окръжни райони за 2008 година.

Приложение № 62 - Отчет за работата на районните съдилища в областните центрове, включително и Софийски районен съд за 2008 година.
Приложение № 63 - Граждански дела по общия ред на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 64 - Производства по чл.310 ГПК на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 65 - Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 66 - Частни граждански дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 67 - Дела по чл.410 и 417 от ГПК на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 68 - Дела от и срещу търговци на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 69 - Други граждански дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 70 - Общо граждански дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 71 - Наказателни общ характер дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 72 - Наказателни частен характер дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 73 - Дела по чл.78а НК на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 74 - Частни наказателни дела на районните съдилища в областните центрове 2008 година.
Приложение № 75 - Разпити на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 76 - Административно наказателен характер дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 77 - Общо наказателни дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 78 - Всичко дела на районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 79 - Брой съдии по щат и натовареност по щат на съдиите в районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 80 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане в районните съдилища в областните центрове за: 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 81 - Графика за съотношението на видовете свършени дела в районните съдилища в областните центрове за: 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 82 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 83 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой свършени дела в районните съдилища в областните центрове за 2008 година.
Приложение № 84 - Графика за натовареност по щат на съдиите към всичко дела за разглеждане и към свършените дела в районните съдилища в областните центрове за 2008 година.

Приложение № 85 - Отчет за работата на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 86 - Граждански дела по общия ред на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 87 - Производства по чл.310 ГПК на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 88 - Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 89 - Частни граждански дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 90 - Дела по чл.410 и 417 от ГПК на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 91 - Дела от и срещу търговци на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 92 - Други граждански дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 93 - Общо граждански дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 94 - Наказателни общ характер дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 95 - Наказателни частен характер дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 96 - Дела по чл.78 а НК на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 97 - Частни наказателни дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 98 - Разпити на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 99 - Административно наказателен характер дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 100 - Общо наказателни дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 101 - Всичко дела на районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 102 - Брой съдии по щат и натовареност по щат на съдиите в районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 103 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане в районните съдилища за: 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 104 - Графика за съотношението на видовете свършени дела в районните съдилища за: 2006, 2007 и 2008 година.
Приложение № 105 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 106 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой свършени дела в районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 107 - Графика за натовареност по щат на съдиите към делата за разглеждане в районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 108 - Графика за натовареност по щат на съдиите към свършените дела в районните съдилища за 2008 година.
Приложение № 109 - Отчет по гражданските дела на всички районни съдилища за 2008 година.
Приложение № 110 - Графика за дяловото разпределение на гражданските дела по видове във всички районни съдилища за 2008 година.
Приложение № 111 - Отчет по наказателните дела на всички районни съдилища за 2008 година.
Приложение № 112 - Графика за дяловото разпределение на наказателните дела по видове във всички районни съдилища за 2008 година.

Приложение № 113 - Отчет за работата на административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 114 - Общо първоинстанционни дела на административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 115 - Жалби срещу подзаконови нормативни актове в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 116 - Дела по ЗМИ, ЗИНТ в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 117 - Дела по ДОПК и ЗМ в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 118 - Дела по ЗУТ и ЗКИР в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 119 - Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ в административните съдилища 2008 година.
Приложение № 120 - Дела по КСО и ЗСП в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 121 - Дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 122 - Дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм. в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 123 - Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 124 - Искове по АПК в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 125 - Дела по чл.304 АПК в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 126 - Дела за бавност в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 127 - Други административни дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 128 - Частни административни дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 129 - Общо касационни дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 130 - Наказателно-административен характер дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 131 - Всичко дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 132 - Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 133 - Брой съдии по щат и натовареност на съдиите по щат в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 134 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане и свършените дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 135 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 136 - Графика за дяловото разпределение на видовете дела към общия брой свършени дела в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 137 - Графика за натовареност по щат на съдиите към всичко дела за разглеждане в административните съдилища за 2008 година.
Приложение № 138 - Графика за натовареност по щат на съдиите към всичко свършени дела в административните съдилища за 2008 година.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд