Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра прокурор Ралица Данкова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Костинброд.

Прокурор Данкова има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия и прокурор. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №34/27.10.2011 г. е повишена в ранг „съдия в АС”. Има ранг „прокурор АП”. И. ф. административен ръководител – районен прокурор на РП – Костинброд от 17.03.2013 г.

В Концепцията си за управление на Районна прокуратура – Костинброд прокурор Ралица Данкова е посочила, че е мотивирана да работи на тази длъжност от факта, че от две години е и. ф. административен ръководител на тази прокуратура и познава много добре организацията и дейността й. Тя подчерта, че ще работи за надграждане на направеното до момента чрез утвърждаване на добрите управленски практики и решения. Като свои цели прокурор Данкова определя подобряване на качеството на работа на прокурорите в РП – гр. Костинброд с цел намаляване броя на върнатите от съда дела за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, провеждане на съвместни срещи между прокурорите и разследващите полицаи, мотивиране на прокурорите и съдебните служители за повишаване на квалификацията им, продължаване на усилията за запазване и увеличаване на броя на образуваните бързи и незабавни производства и др.

Членът на ВСС Румен Боев подкрепи кандидатурата на прокурор Ралица Данкова. Той изтъкна, че тя е магистрат с опит, в неин плюс е и фактът, че тя е работила като съдия преди да стане прокурор.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд