Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра съдия Миглена Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд гр. Враца.

Съдия Петрова има над 16 години юридически стаж като юрисконсулт, съдия по вписванията и съдия, от които над 9 години в органите на съдебната власт. С решение на ВСС по протокол №40/18.09.2014 г. е повишена в ранг «съдия в АС». Към момента работи като граждански съдия в Районен съд – гр. Враца.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд - гр. Враца Миглена Петрова е посочила, че е мотивирана да работи като административен ръководител, председател на Районен съд - гр. Враца, тъй като има цялостен поглед върху организацията и дейността му, установените добри организационни практики, както и специфичните трудности и предизвикателства. Съдия Петрова заяви пред ВСС, че ще следва политика на приемственост и утвърждаване на добрите управленски практики. 
Даниела Костова подкрепи кандидатурата на съдия Миглена Петрова, позовавайки се на приоритетните й цели: качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие, развитие на човешките и материалните ресурси на съда, откритост и улеснен достъп до съдебна информация, антикорупционна политика и политика за повишаване на общественото доверие в работата на съда. Камен Иванов също подкрепи кандидатурата на съдия Петрова като се позова на високото доверие и уважение, с които тя се ползва в сред колегите си.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд