Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 февруари 2015 година

Продължава приемът на документи до 13.02.2015 г. /включително/ по обявените с решение на Висшият съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г. /обнародвани в ДВ, бр. 8/30.01.2015 г./ конкурси за „младши съдия” в окръжните съдилища и за „младши прокурор” в районните прокуратури. Работното време е от 08.30 часа до 17.00 часа без обедна почивка. Подаването на заявления става лично или чрез надлежно упълномощен представител /с писмено пълномощно, без да е нужна нотариална заверка на подписа/ в сградата на ВСС, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, гр. София.

Към момента постъпилите заявления за участие в конкурса за длъжността „младши съдия” са 740, а за длъжността „младши прокурор” са 870. С оглед поставяни от кандидатите въпроси напомняме, че прилаганото медицинско удостоверение следва да бъде издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване. В случай, че се кандидатства и в двата конкурса кандидатите следва да подават с всяко отделно заявление отделен комплект документи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд