Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра Вяра Петракиева – Велинова за административен ръководител – председател на Районен съд-Трявна за втори мандат.

Съдия Вяра Петракиева - Велинова има над 12 години юридически стаж в органите на съдебната власт, а към момента е и.ф. административен ръководител на РС-Трявна. В периода 2002-2009 г. последователно е била младши съдия в Окръжен съд-Габрово и съдия в РС-Трявна, а от 2009 до 2014 г. е негов административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районния съд в Трявна съдия Петракиева подчерта, че от свършените през 2013 г. дела, 97% от гражданските и 90% от наказателните са приключени в тримесечен срок от образуването им. Кандидатът акцентира върху необходимостта от продължаване на практиката за осъществяване на бързо и качествено правораздаване. За реализирането на целите в Концепцията следва да се продължат установените до момента практики на съдиите – запознаване с резултатите от обжалваните съдебни актове, в случаите на отмяна, редовно запознаване с практиката на районните съдилища от съдебния район, запознаване с практиката на Върховния касационен съд, участие в обучения и семинари. Съдия Петракиева се обяви за продължаване на създаването на електронни досиета на делата и действия по осигуряването на отдалечен достъп до делата, както и за засилване ролята на електронното призоваване.

Членът на ВСС Милка Итова подкрепи кандидатурата на съдия Петракиева, заявявайки че Районен съд-Трявна работи добре, администрирането и приключването на делата е в срок, атмосферата на работа е спокойна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд