Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра съдия Даниела Дилова за административен ръководител – председател на Районен съд Плевен за втори мандат.

Съдия Дилова има над 12 години юридически стаж в органите на съдебната власт, а към момента е и.ф. административен ръководител на РС-Плевен.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд – Плевен Даниела Дилова е посочила, че е мотивирана да продължи да работи за утвърждаване на добрите управленски практики и решения, които са необходими за постигане на качествено правораздаване. Като един от проблемите в работата на РС-Плевен Дилова отбеляза практиката на т.нар. „неоснователни отводи” на съдии. Наред с постигнатите добри резултати в последните години, съдия Даниела Дилова представи и целите, които би следвала в работата си като административен ръководител, а именно: усъвършенстване управлението на съда – гаранция за постигане на ефективно и качествено правораздаване; развитие на кадровия потенциал за постигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване; гарантиране на достъпа до правосъдие; прозрачност, отчетност и публичност в работата на съда – гаранция за общественото доверие.

Пред ВСС съдия Дилова посочи и част от конкретните действия, с които ще се стреми за изпълнение на набелязани цели: периодичен анализ на цялостната дейност на съда – работата по дела, административно обслужване на граждани; продължаване на практиката за ежемесечен административен контрол на върху срочността за насрочване и разглеждане на делата; създаване на условия за електронен обмен на досъдебните производства с Районна прокуратура – Плевен; разширяване на взаимодействието с неправителствени организации; продължаване практика за създаване на електронни папки на делата.

Членовете на ВСС Незабравка Стоева и Мария Кузманова подкрепиха кандидатурата на съдия Даниела Дилова. Двете изтъкнаха, че при досегашната си работа като административен ръководител съдия Дилова е съумяла да подобри работната атмосфера в РС-Плевен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд