Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
4 февруари 2015 година

На днешното си заседание Комисия „Съдебна администрация” след като разгледа предоставената информация и документите изискани от председателя на Административен съд – София-град Радостин Радков, относно назначаването на Сабрие Сапунджиева за съдебен служител в същия съд, взе решение да предложи на Висшия съдебен съвет:

1. Да измени решение на ВСС по протокол № 43/05.11.2009, т. 24.6.1., като същото да се чете:
указва на административните ръководители на органите на съдебната власт да не назначават съдебни служители на свободните щатни бройки /по смисъла на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда/, включително и на основание чл. 68, ал. 1 от КТ, и чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, без съгласие на Висшия съдебен съвет.

2. Да възложи на Галя Георгиева – член на ВСС и член на Комисия „Съдебна администрация” да извърши проверка на назначенията на съдебните служители в администрацията на Административен съд София-град, в срок до 15 март 2015 г.

3. Да възложи на директора на дирекция „Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет да организира проверка за съответствието с КТ, ЗСВ и решение на ВСС по протокол № 43/05.11.2009 г. на извършените подбор и назначаване на съдебните служители в следните съдилища: 
- Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Софийски апелативен съд, Административен съд София-област, Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд за периода от 2013 г. до настоящия момент. Срок за извършване на проверките - до 31.03.2015 г.

Предложението на Комисия „Съдебна администрация” е включено като допълнителна точка в дневния ред на заседанието на ВСС насрочено за 05.02.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд