Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
29 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет избра със 17 гласа „за”, 6 „против” и 0 „въздържал се” съдия Лозан Панов за председател на Върховния касационен съд. Другият кандидат в конкурсната процедура съдия Павлина Панова, заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия получи 6 гласа „за”, 11 „против” и 6 „въздържал се”.

Кандидатурата на съдия Панов бе подкрепена от членовете на ВСС Милка Итова, Георги Колев, Светла Петкова и Незабравка Стоева, които в мотивите си се позоваха на последователния му кариерен път, практиката му в различни инстанции на австрийската правосъдна система, опита му, в областта на административното, наказателното и гражданското право, което гарантира цялостен поглед върху функционирането на съдебната система и обяснява ясната му визия за подхода и ценностния модел, който тя следва да отразява.

Съдия Панов бе определен като компетентен професионалист, с отлична квалификация в областта на правото на Европейския съюз и на правото за защита правата на човека, със задълбочени теоретични и практични познания, както за европейските стандарти за независимост и качество на правораздаването, така и за спецификите в състоянието на съдебната система в България.

Посочена бе активната му гражданска и професионална позиция по въпроси свързани с развитието на правото и утвърждаване върховенството на закона и независимостта на съдебната власт.

Сред изложените мотиви в подкрепа на Лозан Панов бяха доказаната му управленска компетентност и лидерски умения, наложения дипломатичен тон в отношенията му с магистрати и съдебни служители, умението му за работа в екип, отличаващата го обективност, безпристрастност и високо развито чувство за справедливост, базирано на закона, които притежава кандидата.

Членовете на ВСС подкрепили кандидатурата на съдия Панов се обединиха около становището, че той е консенсусна личност, която умее да обединява и да работи в екип В представената от него Концепция са изложени нови идеи и виждания за повишаване доверието в съдебната система, категоричност за отстояване независимостта на съдията, както и новаторският подход и визията му за човечност в съдебната система.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд