Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
29 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет започна финалния етап на процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд. Членът на ВСС Димитър Узунов представи мотивите на вносителите на кандидатурата на съдия Лозан Панов. Узунов подчерта, че поста на председател на ВКС е най-важният в системата на общото правораздаване. „Необходим е нов подход за решаване на проблемите във ВКС”, изтъкна той, като допълни, че съдия Панов има новаторски идеи за промени в съдебната система и е участвал в реформата на административното правораздаване. По думите на члена на ВСС кандидатът има лидерски качества, авторитет и реформаторски подход. Димитър Узунов посочи още, че съдия Лозан Панов е демонстрирал „европейски стил на поведение” в рамките на процедурата по публично обсъждане на кандидатурите. „Съдия Панов е символ на промяната в българската съдебна система”, каза Димитър Узунов. Членът на ВСС Милка Итова представи Становището на Комисията по предложенията и атестирането и подчерта, че съдия Панов има опит освен като административен съдия, но и в гражданското и наказателно-правната юриспруденция.

Съдия Лозанов Панов е с 18-годишен юридически стаж. Последователно е бил съдия в Софийски районен съд, Софийски градски съд, а от 2007 г. до 2012 г., е председател на Административен съд София-град. Към момента е съдия във Върховен административен съд. Съдия Лозан Панов притежава необходимите познания за ръководене на Върховна съдебна инстанция.

В представянето си пред Висшия съдебен съвет съдия Лозан Панов акцентира върху ниското обществено доверие към съдебната власт, което трябва да се промени. „Диагнозата вече е ясна – гражданите не вярват на държавата. Недоверието е подходяща среда за развитие на статуквото. Трябва да се обединим в реформите. Време е за консенсус за тези реформи. Европейската комисия отбелязва това във всеки доклад. България изпълнява трудно дисциплинарните мерки. Вече осем години ние сме член на Европейския съюз, но въпреки това продължава да действа Механизма за сътрудничество и проверка. Уверен съм, че можем сами да се справим с проблемите си”, изтъкна Панов пред ВСС и уточни, че магистратите са длъжници на обществото. Съдия Панов отбеляза още, че тъй като не е съдия от ВКС му позволява да има „по-обективен поглед” върху системата.

Кандидатът представи и приоритетите си, които са обобщени в пет области:

1. Независимост на съдебната система - прилагане на целите в Стратегията за съдебна реформа. Съдия Панов се обяви за разделянето на две колегии на ВСС – съдийска и прокурорско-следователска. ВСС трябва да е постоянно действащ орган, смята кандидатът.

2. Създаването на работещ механизъм, който да оценява натовареността на магистратите.

3. Електронно правосъдие. Съдия Панов изтъкна, че без въвеждане на електронното правосъдие, не би било възможно осъществяването на съдебна реформа. Кандидатът посочи, че е налична финансова обезпеченост в рамките на Оперативна програма „Добро управление”.

4. Преодоляване на имиджовата криза на съдебната власт. Лозан Панов се обяви за увеличаване на прозрачността и диалогичност с гражданите. Съдиите трябва да убеждават обществото в правотата на съдебните си актове, смята кандидатът. „Ако не го направим, няма как да възвърнем доверието в обществото”, каза Панов.

5. Човечност в съдебната система. „Формализмът в съдебната система има нужда от промяна. Уважението се заслужава, не се изисква”, посочи Панов. Той отбеляза, че като евентуален председател на ВКС би работил за обединяване, не за разделяне на съдиите. „Големите реформи се осъществяват чрез консолидиране”, допълни Лозан Панов и се обяви за постигане на единодействие между трите власти – съдебна, изпълнителна и законодателна власти. „Консолидирането на трите власти не трябва да е за сметка на тяхната независимост”, уточни кандидатът за председател на ВКС.

Съдия Лозан Панов се обяви и за развиване на тълкувателната дейност на ВКС, но и за намаляване на числеността на върховните съдии. Панов посочи, че в държава като България, със 7 млн. население, във ВКС има 110 върховни съдии, докато в страна, значително по-голяма като население, като Германия те са 130. Специално внимание Панов отдели и на добрата система за случайно разпределение на делата, която ВКС ползва. Кандидатът се обяви и за реализирането на сигурна връзка между ВКС и ВСС, чрез която членовете на Съвета ще имат възможност в „реално време” да проследяват случайното разпределение на делата.

В рамките на процедурата съдия Панов отговори и на въпроси на членовете на ВСС. Кандидатът повторно мотивира становището си, че ВСС трябва да бъде постоянно действащ орган. Лозан Панов се обяви за разширяване на правомощията на Общите събрания на съдиите на ВКС. По повод идеите на представители на изпълнителната власт за създаване на Звено „Интегритет” и нов антикорупционен орган, който да има прокурорски и разследващи функции, съдия Панов отбеляза, че идеята за създаването на звено „Интегритет” - звучи добре, но не е ясно какво точно ще извършва този орган. По идеята за антикорупционен орган, Лозан Панов каза, че такава институция очевидно работи добре в Румъния, но ако такъв се създаде у нас, то ще е нужна промяна на Конституцията. На въпрос за справянето с корупцията, Лозан Панов изтъкна, че е нужно „да се отделят „гнилите ябълки” в системата от тези съдии, които си вършат съвестно работата”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд