Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
26 януари 2015 година

Днес в Гранд Хотел София се проведе встъпителна пресконференция по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“, който се осъществява по приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Административен капацитет“. Проектът на обща стойност 488 088 лева е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е насочен към целевите групи: ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, съдилищата и Прокуратурата на Република България.

В приветствието си към участниците Моника Димитрова - Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ подчерта, че този проект е изключително важен за съдебната власт и за подобряване на нейния имидж, чрез който ще се постигне скъсяване на дистанцията между съдебната власт и обществеността посредством предоставяне на адекватна и бърза информация. Посочено бе, че проектът е насочен, както към подобряване на комуникацията, визията и отношението на обществото към ВСС, така и е ключов за подобряване комуникационните инструменти с оглед популяризиране работата на ВСС.

Ръководителят на проекта г-жа Магдалена Лазарова, член на ВСС и председател на Комисия „Публична комуникация” представи проектния екип, общата и специфични цели на проекта, дейностите и очакваните резултати свързани с подобряване публичния образ чрез подобряване на прозрачността, комуникациите и ефективността на работа в съдебната система и ВСС, както и повишаване на доверието на гражданите и бизнеса.

Представени бяха основните дейности по проекта свързани с разработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт, Механизъм за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията, провеждане на съпътстващи обучения и създаване на обучителни материали, организиране на Национална конференция и информационна кампания, обновяване на интернет сайта на ВСС и провеждане на Дни на Отворени врати.

Успешното реализиране на проекта ще окаже трайно въздействие върху целевите групи, ще се подобрят процесите на комуникация, ще се повиши степента на прозрачност в дейността на органите на съдебната власт, ще се създадат единни стандарти за предоставяне на информация и ще се повиши общественото доверие в съдебната власт.

Напредъкът в изпълнението на основните дейности беше представен от представителите на изпълнителите Консорциум Ефективна комуникация ДЗЗД и О ТРИ ПИ АР ЕООД.

Гости на пресконференцията бяха Таня Райковска - и.ф. председател на ВКС, Евгени Диков – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, Петър Петров от Представителството на Европейската комисия в България, Ленко Ленков – програмен директор в Асоциация „Америка за България”, представители на Министерство на правосъдието, представители на Гражданския съвет към ВСС, административни ръководители и магистрати от органите на съдебната власт.

На форума присъстваха членовете на ВСС Милка Итова, Елка Атанасова, Незабравка Стоева, Галина Карагьозова, Ясен Тодоров, Димитър Узунов и главния секретар на ВСС Димитър Тончев.

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд