Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
23 януари 2015 година

С решение по протокол № 3/22.01.2015 г. Висшият съдебен съвет обяви на конкурс 37 длъжности за младши съдия в окръжните съдилища по предложение на Комисията по предложенията и атестирането и след извършено планиране, при съобразяване на: предложенията на административните ръководители от окръжните съдилища, предстоящото освобождаване на младшите съдии с изтичащ срок през 2015 г. и освобождаванията на магистрати в съответните органи на съдебната власт по реда на чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ през 2018 г., както и при отчитане натовареността на съответните окръжни съдилища и финансовата обезпеченост на незаетите длъжности.
С решение по протокол № 3/22.01.2015 г. Висшият съдебен съвет обяви на конкурс 30 длъжности за младши прокурор в районните прокуратури, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането след извършено планиране, съобразно предложението на Главния прокурор на Република България.
Предстои обнародване на решенията на ВСС за обявяване на конкурсите в Държавен вестник, след което в 14-дневен срок след датата на публикуване на обявата и на основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, документи за участие в конкурса.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд