Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
22 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържал се” избра Желязко Димитров Стефанов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали за втори мандат. За другия кандидат – прокурор Дафин Каменов, заместник на административния ръководител на ОП – Кърджали, гласуваха 5 „за”, 6 „против” и 10 „въздържал се”. 
Стефанов има над 11 години стаж в органите на съдебната власт, 9 от които като прокурор. Последователно е бил следовател в Окръжна следствена служба - Кърджали, прокурор в Районна прокуратура - Кърджали, а от 2009г. е административен ръководител – районен прокурор на РП- Кърджали .
В Концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Кърджали Желязко Стефанов очертава следните цели: активизиране дейността на прокурорите, следователите и административните ръководители от района чрез повишаване на квалификацията; запазване на положителната тенденция на високо ниво на срочност на преписките; задължаване на наблюдаващите прокурори да бъдат по-активни след възлагане или уведомяване за започнала проверка, като указват на извършващия проверката орган какви факти и обстоятелства от предмета на доказване следва да установи и изискват междинни неформални доклади в хода на извършването на проверката; постигане на ефективен контрол върху качеството, пълнотата и срочността на извършваното разследване по делата, особено на тези срещу известен извършител .

Особено внимание е отделено и на увеличаване натовареността на следователите по разследването на дела с фактическа и правна сложност. За целта, прокурор Стефанов предлага – при разглеждането на всяко искане за удължаване на срока за разследване над 6 месеца окръжният прокурор да извършва преценка, вкл. чрез изискване на материалите по делото и вземане на мнението на наблюдаващия прокурор, дали делото представлява фактическа и правна сложност и следва ли да се възложи на следовател, ако се разследва от полицай.

В концепцията се акцентира и върху активизиране на работата на правоохранителните органи в района на ОП – Кърджали по преписките и делата за незаконен трафик на хора, корупционни престъпления, данъчни престъпления, незаконен трафик и държане на наркотици, престъпления свързани със средства от ЕС и др.

Членовете на ВСС Елка Атанасова и Магдалена Лазарова изразиха подкрепа за кандидатурата на прокурор Стефанов. Атанасова отбеляза като много добро решение идеите за повишаване натовареността на следователите. Лазарова изтъкна административния и управленски опит на кандидата, както и факта, че в концепцията му са набелязани конкретни мерки за подобряване на работата на Окръжна прокуратура – Кърджали и съответните районни прокуратури. Тя акцентира и върху номинацията, която Желязко Стефанов е получил през 2013 г. от Фондация „Джовани и Франческа Фалконе” за усилията му в борбата с наркотрафика и разпространението на наркотични вещества.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд