Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
22 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 един „против” и 1 „въздържал се” избра за втори мандат Сунай Юсеин Осман за административен ръководител- председател на Районен съд – Ардино.

Съдия Осман има над 17 години юридически стаж, от които 15 години стаж като съдия. В продължение на десет години е бил съдия в Районен съд – Кърджали, а през 2009 г. е избран за административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Сунай Осман очертава следните основни цели: подобряване качеството на правораздаване, при запазване и повишаване на бързина при разглеждането и решаването на делата; по-добро административно обслужване на гражданите; изготвянето на справки за причините за забавяне на делата при тяхното разглеждане и решаване и предприемане на адекватни мерки за тяхното преодоляване, свеждане до минимум на забавените производства; продължаване на съществуващата практика в съда за запознаване на съдиите с постановените от въззивни и касационни инстанции актове по обжалвани решения на Районен съд-Ардино. Кандидатът отдели специално внимание на въвеждането на електронни папки на делата, с което, по думите му, ще се осигури и по-висока прозрачност на съдебния процес.

Кандидатурата на съдия Сунай Осман бе подкрепена от членовете на ВСС Галя Георгиева, Димитър Узунов и Мария Кузманова. Галя Георгиева посочи, че при посещението й Районен съд –Ардино е установила изключително добър микроклимат в колектива . „Съдът в Ардино е пример за държавността”, изтъкна тя. Мария Кузманова подчерта, че макар и малък по своя състав – този съд е от малкото съдебни органи , ползващи се с високо доверие сред гражданите. Членовете на ВСС обърнаха внимание и на предприетите действия през първия управленски мандат на С.Осман за подобряване на условията на труд в съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд