Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
22 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет избра с 13 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се” Милена Петкова Вълчева за председател на Окръжен съд – Ловеч. Другите двама кандидати получиха съответно: Иван Иванов, съдия в Окръжен съд – Ловеч – 5 гласа „за”, 7 „против” и 9 „въздържали се” ; Георги Христов, административен ръководител – председател на Районен съд – Ловеч – 1 „за”, 9 „против”, 11 „въздържали се”. 

Съдия Вълчева има повече от 23 години професионален стаж в съдебната система, последните 10 години е заместник председател на Окръжен съд – Ловеч, а преди това е била и заместник председател на Районен съд – Ловеч.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Вълчева очертава следните приоритети: подобряване на организацията в работата на съда чрез въвеждането на елементи от електронното правосъдие – създаване на електронни досиета на делата; разработване и утвърждаване на нови Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, както и ежемесечен контрол по спазването на процедурата; възобновяване на традицията за провеждане на общи събрания със съдиите от съдебния район, както и анализ на върнатите от касационна инстанция ревизирани съдебни актове, с цел предотвратяване на противоречивата съдебна практика; промяна на организацията по работата на младшия съдия, което да позволи участието му като съдия-докладчик в разглеждането не само на въззивни граждански дела, а и на въззивни наказателни дела; осъществяването на контрол при образуването на делата, с цел избягване образуване на дела с един и същ предмет като различен тип; ежегодни проверки на организацията на дейността на съдиите от районните съдилища; обучения на съдебните заседатели.

За постигане на бързо и качествено правораздаване са предвидени конкретни мерки: разработване на Правила във връзка с образуването, разпределението и движението на делата; пълноценно използване на информационните технологии за уведомяване на страните по делата; периодични работни срещи със съдиите за обсъждане на причините за отлагане на делата; ежедневен контрол върху дейността на съдебните служители; обучения на длъжностни лица от общините и кметствата на Окръжен съд – Ловеч по връчване на призовките, с оглед недопускане на пропуски при призоваването.

Акцент е поставен и върху непрекъснатото усъвършенстване на теоретичната и практическа подготовка на съдиите и съдебните служители чрез обучения в НИП, както и чрез провеждането на семинари с лектори от Върховен касационен съд и Върховен административен съд.

Сериозно внимание е отделено и на подобряване на медийната политика на Окръжен съд – Ловеч и осигуряването на достъп до правосъдие

Кандидатурата на съдия Милена Вълчева бе подкрепена от членът на ВСС Юлия Ковачева , която заложи на опитът на съдия Вълчева като заместник административен ръководител и на конкретните и адекватни мерки от концепцията й за стратегическо управление за надграждане в развитието на Окръжен съд – Ловеч.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд