Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
21 януари 2015 година

На интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Форма за контакт с ВСС“ е публикувана тема „Проект версия 15.01.2015г. на Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020”. Проектът е изготвен от Консорциум Ефективна комуникация ДЗЗД в изпълнение на обществена поръчка по проект „Укрепване капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“, който се осъществява по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът на стратегията е изпратен чрез служебните страници до органите на съдебната власт, като в срок до 29.01.2015г. на всички магистрати и съдебни служители се предоставя възможност да се запознаят с него и да направят бележки, коментари и препоръки чрез „Формата за контакт с ВСС”.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд