Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
21 януари 2015 година

Окончателните Доклади на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС /КПА/ относно професионалните качества и Становищата на Комисия „Професионална квалификация и превенция на корупцията” /КПЕПК/ за притежаваните нравствени качества от Павлина Панова и Лозан Панов – кандидати в конкурсната процедура за избор на председател на Върховния касационен съд, бяха представени днес пред медиите от председателите на двете комисии– г-жа Милка Итова и г-н Ясен Тодоров.
На основание т.6.2 от Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор и съгласно утвърдената Хронограма по процедурата за избор на председател на ВКС, КПА е изготвила доклади относно притежаваните от кандидатите професионални качества, включващи събраните данни и формирани чрез анализ на получената информация за всеки един от кандидатите, въз основа на проверка обхващаща:
- Атестационен формуляр и документи съдържащи се в кадровото досие на кандидатите;
- Автобиографични данни и данни съдържащи се в предложението по 
чл. 173, ал.2, пр. 1 от ЗСВ;
- Информация от председателя на ВКС за дейността на съдия Панова като заместник на административния ръководител на ВКС, респективно Информация от председателя на ВАС за дейността на съдия Панов в органа на съдебната власт, където работи;
- Други документи постъпили по реда на т. 6.2 и т. 6.3 от Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор;
- Статистически данни от годишните доклади на ВКС за 2011г., 2012г. и 2013г. и първото полугодие на 2014г., за работата на съдия Панова в органа на съдебната власт, за чието ръководство кандидатства, респективно статистически данни от годишните доклади на Административен съд – София град за 2011г. и на Върховния административен съд за 2012г. и 2013г. за работата на съдия Панов.
Въз основа на проверените документи и след анализ на данните, съдържащи се в достъпните и достоверни публични източници на информация, в Докладите на КПА се констатира, че липсват данни, поставящи под съмнение притежаването на професионални качества от Павлина Панова и Лозан Панов за заемане на длъжността, за която кандидатстват – председател на Върховния касационен съд.
Становищата на КПЕПК са изготвени на база становищата на комисиите по професионална етика при ВКС и ВАС, съответно за съдия Панова и съдия Панов, данните от кадровите дела на кандидатите, информация получена от възможните публични източници и материалите за кандидатите в медиите. 
При извършената проверка в деловодната система на ВСС и по протоколите на КПЕПК при ВСС за периода 2008г. до настоящия момент, не е установено да са подавани сигнали, жалби или да са извършвани проверки срещу Павлина Панова и Лозан Панов.
Срещу тях няма образувани дисциплинарни производства. При извършена проверка в сайта на Сметната палата не са констатирани несъответствия между подадените от двамата кандидати декларации за имотното им състояние. Не са постъпвали сигнали по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и няма висящи производства, нито влязъл в сила акт по този закон. 
В отдел „Административен”, сектор „Инспекторат” при ВКП и в Инспектората към ВСС не са постъпвали жалби и сигнали срещу Павлина Панова.
В отдел 06 „Административен”, сектор „Инспекторат” при ВКП е била образувана преписка по сигнал на гражданин, недоволен от решение на тричленен състав на ВАС, в който е участвал и съдия Лозан Панов. Преписката е прекратена, тъй като оплакванията в жалбата не са били от компетентност на прокуратурата.
В Инспектората към ВСС са постъпили четири жалби, в които е споменато името на Лозан Панов, като при извършените проверки не са констатирани нарушения в работата на съдия Панов.
Получен е отговор от изпълнителния директор на ТД на НАП София, че не са извършвани данъчни проверки или ревизии по отношение на двамата кандидати. 
Обобщеният извод на КПЕПК е, че Павлина Панова и Лозан Панов, спазват изискванията регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежават необходимите нравствени качества за заемане на длъжността „председател на Върховния касационен съд”.
Докладите на КПА за професионалните качества на кандидатите и Становищата на КПЕПК са публикувани на сайта на ВСС - http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm.
Същинската дискусия, коментарите и оценките за кандидатите, за техните концепции, за отношението им по ключови въпроси за развитието на ВКС и на съдебната реформа предстоят, в заседанието на ВСС на 29 януари 2015г. , когато ще се проведе изборът на председател на ВКС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд