Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 януари 2015 година

На 16.01.2015 г. приключи събеседването по конкурса за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища. С решение на ВСС по протокол № 33 от 17.07.2014 г. се обяви конкурс за преместване и заемане на 33 /тридесет и три/ длъжности за „съдия” в районните съдилища. След обнародване на решението в ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г. в 14 /четиринадесет/ дневния срок за прием на документи, заявление за участие в конкурса са подали 77 /седемдесет и седем/ кандидата, като голяма част от тях са заявили повече от едно желание. Същите са допуснати за участие в конкурса с решение на КПА по протокол № 52/09.09.14 г. Събеседването с кандидатите се проведе от конкурсна комисия в състав: председател – Красимира Пенева Костова - АСНС и членове: Петя Иванова Петрова - Желязкова - АС Варна, Александър Драгомиров Цонев - АС Велико Търново, Красимира Христова Райчева – АСНС, Деница Вълева Вълкова - АС Бургас.
На определените за събеседване дати 13, 14, 15 и 16 януари 2015 г. са се явили 59 /петдесет и девет/ кандидата, от които 32 /тридесет и двама/ се класират на заявеното си желание, видно от резултатите от класирането. Осемнадесет от кандидатите не се явяват на събеседването. Само за 1 /една/ длъжност „съдия” в РС – Дулово няма класиран кандидат, тъй като кандидатите, заявили като желание тази длъжност, се класират съобразно друго /първо, второ или трето/ желание.
Предстои изготвяне по реда на чл. 192, ал. 4 от Закона за съдебната власт на становища за притежаваните от кандидатите нравствени качества от Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при Висшия съдебен съвет, след което Комисията по предложенията и атестирането ще внесе в заседание на ВСС мотивирано предложение за назначаване на класираните в конкурса кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд