Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
15 януари 2015 година

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Висшият съдебен съвет проведе гласуване по предложението за първоначално назначаване на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в Районен съд, съгласно обявения конкурс с решение на ВСС по протокол №39/10.09.2014г., както следва РС - Ихтиман, РС – Благоевград, РС – Разлог, РС – Пещера, РС – Чепеларе, РС – Варна, РС – Павликени и РС - Тетевен.
За заемане на свободните длъжности, заявления са подали сто четиридесет и четири кандидати, като с решение на КПА по Протокол №59/14.10.2014г. са допуснати всички кандидати.
Конкурсът е проведен на два етапа – писмен и устен. След проведен писмен изпит на 08.11.2014г., съгласно чл.184, ал.4 от ЗСВ до устен изпит са допуснати тридесет кандидати, като десет от тях са издържали същия, съгласно изискванията на чл. 23, ал.3 от Правилата относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. 
По поредността на класирането на свободните осем длъжности „съдия” в районен съд бяха назначени кандидатите съобразно заявеното им желание.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд