Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
15 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” Светлана Митрушева за председател на Районен съд – Ямбол.
Съдия Митрушева има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е съдия в Районен съд – Ямбол, в периода 2007г.-2014г. е изпълнявала длъжността заместник-председател, а от август 2014г. е изпълняващ функциите административен ръководител. През 2008г.-2009г. е участвала като експерт в работна група по дейностите „Продължителност на съдебните процедури и определяне на времеви стандарти” и „Механизми за управление на движението на делата и намаляване на забавянията” в рамките на проект по ОПАК „Консултативен форум на районните съдилища”.
В Концепцията си за стратегическо управление съдия Митрушева очертава следните приоритети за подобряване качеството на правораздаване: постигане на пълна прозрачност и предвидимост в работата на всички съдии, държавни съдебни изпълнители и съдебните служители за срочно и качествено приключване на делата; усъвършенстване на административната дейност; прецизиране на бюджетното планиране и разходване на ресурсите, адекватно управление на кадрите и повишаване на общественото доверие към работата на съда.
По отношение на поставените цели са предвидени конкретни мерки за повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители, обучение на новоизбрани съдебни заседатели и длъжностите лица по призоваването. Ще бъде създаден регистър на отменените актове, като ежемесечно съдиите ще обсъждат делата преминали инстанционен контрол. Ще продължи ежемесечния контрол относно спазването на сроковете за изготвяне на съдебни актове и ще се въведе регистър на делата, чието разглеждане е продължило повече от шест месеца. Ще се създадат пълни електронни досиета на делата и ще се осигури възможност страните и адвокатите да имат отдалечен достъп до тях. Определени са мерки по отношение провеждането на политика за намаляване на разходите и повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и улесняване достъпа до правосъдие на лица в неравностойно положение. 
Акцент е поставен и върху активната работа с неправителствения сектор за реализиране на съвместни проекти по осъществяване на граждански контрол над дейността на Районен съд - Ямбол, както и популяризиране на дейността му и подобряване на работата с медиите.
Кандидатурата на съдия Митрушева бе подкрепена от Димитър Узунов, който посочи, че са налице изискванията на закона кандидатът да заеме административната длъжност. Посочено бе, че от представената от нея концепция личи добро познаване на дейността на Районен съд- Ямбол, а чрез предложените управленски мерки ще се постигне надграждане на постигнатото и реализиране на определените приоритетни цели.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд