Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
15 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” избра съдия Лазар Мичев за председател на Окръжен съд – Разград. Другият кандидат Емил Стоев, заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Разград получи с 2 гласа „за”, 12 „против” и 7 „въздържал се”.

Съдия Мичев има над 20 години юридически стаж, от които 18 години в органите на съдебната власт. Бил е съдия в Районен съд- Разград и съдия в Окръжен съд- Разград, като е заемал длъжността заместник на административния ръководител в периода: юли 2004г.- юни 2009г. и септември 2009г.- юли 2011г.

В Концепцията за стратегическо управление кандидатът определя три приоритетни цели: постигане на по-бързо и качествено правосъдие, разглеждане на делата при спазване принципите за равнопоставеност на страните; постигане на ефективна вътрешна организация за отговорно и прозрачно управление и повишаване на общественото доверие в съда и подобряване на взаимодействието с медиите и неправителствените организации. Сред конкретните мерки са въвеждане на електронен регистър за професионално обучение на съдиите и съдебните служители, провеждане на обучения на длъжностите лица връчващи призовки в населените места, необслужвани от призовкарите към съответните съдилища; засилване на ежемесечния контрол по спазване на процесуалните срокове за разглеждане и приключване на делата; провеждане на периодични съвещания със съдиите за анализ, оценка и отстраняване на причините за забавяне на делата над три месеца, отменени актове, върнати от инстанционен контрол и уеднаквяване на практиката по сходни казуси.

Предвижда се Общото събрание на съдиите да бъде ангажирано в изработването и приемането на времеви стандарти за разглеждане на различните видове дела, с оглед постигане оптимално равномерно натоварване на съдиите, както и предприемане на действия по реорганизация работата на гражданското отделение.

По отношение вътрешната организация на работата в съда ще бъдат създадени електронни кадрови досиета на съдиите и съдебните служители, ще се въведе механизъм за промяна на вътрешните правила и процедури при промяна на нормативните изисквания, както и ще се търсят възможности за облекчаване достъпа да съдебната сграда на граждани в неравностойно положение.

С цел повишаване на общественото доверие в съда ще се извършва периодичен преглед и анализ на постигнатите стандарти в обслужването на гражданите от страна на съдебните служители и повишаване капацитета на съдебната администрация, ще се запази създадената организация за получаване на сигнали от граждани и ще се осигури възможност за прием от ръководството на съда.

Въпрос към кандидата зададе Галя Георгиева за мерките, които ще бъдат предприети с цел оптимизиране работата на съда по отношение на неприключилите в срок дела и броя на заместниците в ръководния екип на съда.

Кандидатурата на съдия Мичев бе подкрепена от Димитър Узунов, който се позова на дългогодишния му административен опит като заместник председател в мандатите на двама председатели на съда. Посочено бе, че кандидатът е съдия с последователно кариерно развитие, доказани професионални качества, познаващ добре проблемите на съда и съдебния район, имащ ясна визия за развитието на съда и предлагащ конкретни мерки в тази насока.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд