Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
15 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет със 14 гласа „за”, при прилагане на чл.18 ал.3 от раздел VI на Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ, избра Милена Бранкова за административен ръководител - председател на Окръжен съд-Монтана. Другият кандидат Светла Станимирова, съдия в Окръжен съд – Монтана получи 5 гласа „за”.

Съдия Бранкова има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е съдия и заместник – председател на Районен съд – Монтана и съдия в Окръжен съд – Монтана, като от 2009г. е негов заместник административен ръководител.

В концепцията си за стратегическо управление Милена Бранкова определя като приоритети в бъдещия си управленски мандат повишаване качеството на постановените съдебни актове, осигуряване на разумен срок за приключване на съдебните производства и постигане на по-висок процент на свършените в тримесечен срок дела и потвърдените актове. В тази връзка ще се предприемат мерки свързани с формиране на постоянен персонален състав на наказателното отделение; провеждане на периодични обучения на съдебните заседатели и съвместни заседания с разследващи полицаи, прокурори и наказателни съдии в съдебния район, както и работни съвещания на съдиите от гражданското отделение на ОС-Монтана със съдиите от районните съдилища разглеждащи граждански дела. Ще се стимулира повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители чрез участия в обучения; пълноценно използване на информационните технологии за призоваване на страните и изпращане на съобщения. Предвижда се запазване практиката на ежегодни проверки на районните съдилища по организацията и движението на делата, воденето на деловодните книги, съхранението на веществените доказателства, работата в бюрата за съдимост.

Предвид включването на ОС-Монтана в Единната информационна система за противодействие на престъпността ще бъдат изготвени Вътрешни правила за работа със системата и Регистър на извършените справки. Ще се внедри и програмен продукт, осигуряващ възможност за прослушване на текстове с оглед изслушването на неграмотни и слабограмотни граждани – свидетели и подсъдими.

В концепцията са заложени мерки за дообогатяване възможностите на АСУД „Латона” чрез въвеждане случаен избор на съдебни заседатели, съдебни секретари и въззивните състави в рамките на съответното отделение. Ще се запази и практиката за извършване на проверки по районните съдилища на всеки шест месеца относно спазване принципа за случайно разпределение на делата.

Кандидатурата на съдия Бранкова бе подкрепена от Незабравка Стоева, която се позова на нейната професионална компетентност, управленски опит, безупречна репутация и ясна визия в представената концепция за развитие и управление на Окръжен съд – Монтана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд