Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
13 януари 2015 година

Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС проведе днес публично обсъждане с участието на кандидатите за председател на Върховния касационен съд по отношение на проектодокладите за притежаваните от тях професионални качества.

Следвайки процедурата, предвидена в т.6.2 и т.6.3 от Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор и съгласно утвърдената Хронограма по процедурата за избор на председател на ВКС, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС (КПА) представи проектодоклади относно притежаваните от кандидатите професионалните качества, включващи събраните данни и формирани чрез анализ на получената информация за всеки един от кандидатите, въз основа на проверка обхващаща:

- Атестационен формуляр и документи съдържащи се в кадровото досие на кандидата;
- Автобиографични данни и данни съдържащи се в предложението по чл. 173, ал.2, пр. 1 от ЗСВ;
- Информация от председателя на ВКС за дейността на кандидата като заместник на административния ръководител на ВКС, респективно Информация от председателя на ВАС за дейността на кандидата в органа на съдебната власт, където работи;
- Други документи постъпили по реда на т. 6.2 и т. 6.3 от Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор;
- Статистически данни от годишните доклади на ВКС за 2011г., 2012г. и 2013г. и първото полугодие на 2014г., за работата на кандидата в органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства, респективно статистически данни от годишните доклади на Административен съд – София град за 2011г. и на Върховния административен съд за 2012г. и 2013г. за работата на кандидата в органите на съдебната власт.

В изслушването си пред членовете на КПА кандидатите за поста председател на ВКС, съдия Павлина Панова и съдия Лозан Панов, представиха основните акценти от концепциите си, както и становища във връзка с проекта на Актуализираната стратегия за реформа на съдебната власт, като в частност акцентираха върху направените предложения свързани с атестирането и кариерното израстване на магистратите. Членовете на Комисията задаваха въпроси свързани с дейността на Върховния касационен съд, проблемите в Софийски градски съд и визията на кандидатите за преодоляване на констатираните проблеми.

Двамата кандидати се обединиха около становището, че в хода на процедурата за избор на председател на ВКС не бива да се създават съмнения и внушения за предрешеност на избора и самите те се обявиха за честно и открито заявяване и аргументиране на позиции базирани на представените от тях концепции, за демонстриране на аналитичен подход, ясна визия и желание за реализиране на поставените стратегически цели.

До настоящия момент в КПА все още не са постъпили становища за професионалните качества или въпроси от юридически лица или НПО.

Председателят на КПА Милка Итова посочи, че двамата кандидати Павлина Стефанова Панова и Лозан Йорданов Панов са с безспорен авторитет, безупречна професионална квалификация и притежават необходимите професионални качества, за да бъдат избрани за председател на ВКС. Изводите се базират на изготвените от Комисията проектодоклади въз основа на проверените документи и след анализ на данните, съдържащи се в достъпните и достоверни публични източници на информация, на основание т. 6.2 и т. 6.3 от Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд