Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2005г.

(в zip формат)     
 

ТАБЛИЦИ И ГРАФИКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2005г.  (в zip формат)

1. ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА В СЪДИЛИЩАТА ЗА ПЕРИОДА
2003 - 2005 г.
  (Приложение 1)

А. ОБОБЩЕН ОТЧЕТ  за дейността на АПЕЛАТИВНИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, ВОЕННИТЕ И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА през 2005г.  (Приложение 2)

a1. Таблица за натовареността на магистратите в съдилищата през 2005 г.  (Приложение 3)

a2. Годишен отчет за работата на Апелативните съдилища за 2005 година  (Приложение 4)

a2-1. Въззивни граждански дела на Апелативните съдилища през 2005г. (Приложение 4.1)

Частни граждански дела ІІ инстанция без жалби за бавност на Апелативните съдилища през 2005г. (Приложение 4.2)

Разгледани жалби за бавност на Апелативните съдилища през 2005г.  (Приложение 4.3)
Въззивни наказателни дела на Апелативните съдилища през 2005г. (Приложение 4.4)
Частни наказателни дела ІІ инстанция на Апелативните съдилища през 2005г.  (Приложение 4.5)
Частни наказателни дела по чл.237 НПК на Апелативните съдилища през 2005г.  (Приложение 4.6)
Общо дела на Апелативните съдилища през 2005г.  (Приложение 4.7)
Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите в Апелативните съдилища през 2005г. (Приложение 4.8)

a2-2. Апелативни съдилища – видове дела за разглеждане по години (графика 1)
Апелативни съдилища – видове свършени дела по години (графика 1)

a2-3. Апелативни съдилища – съотношение на видовете дела за разглеждане към общия брой дела за разглеждане през 2005г. (графика 2)
Апелативни съдилища – съотношение на видовете свършени дела към общия брой свършени дела през 2005г. (графика 2)

a2-4. Апелативни съдилища – натовареност на магистратите по щат през 2005г. (графика 3)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.
Апелативни съдилища – действителна натовареност на магистратите през 2005г. (графика 4)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.

a3. Годишен отчет за работата на Военно-апелативен съд за 2005 година   (Приложение 5)

a4. Годишен отчет за работата на Военните съдилища през 2005г.   (Приложение 6)

a4-1. Частни граждански дела на Военните съдилища през 2005г  (Приложение 6.1)
Наказателни общ характер дела на Военните съдилища през 2005г. (Приложение 6.2)
Наказателни частен характер дела на Военните съдилища през 2005г. (Приложение 6.3)
Дела по чл.78а НК на Военните съдилища през 2005г. (Приложение 6.4)
Частни наказателни дела на Военните съдилища през 2005г. (Приложение 6.5)
Частни наказателни дела разпити на Военните съдилища през 2005г. (Приложение 6.6)
Административно наказателен характер дела на Военните съдилища през 2005г. (Приложение 6.7)
Общо дела на Военните съдилища през 2005г.  (Приложение 6.8)

a4-2. Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите във Военните съдилища през 2005г. (Приложение 6.9)

a4-3. Военни съдилища – видове дела за разглеждане по години (графика 5)
Военни съдилища – видове свършени дела по години (графика 5)

a4-4. Военни съдилища – съотношение на видовете дела за разглеждане към общия брой дела за разглеждане през 2005г. (графика 6)
Военни съдилища – съотношение на видовете свършени дела към общия брой свършени дела през 2005г . (графика 6)

a4-5. Военни съдилища – натовареност на магистратите по щат през 2005г. (графика 7)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.
Военни съдилища – действителна натовареност на магистратите през 2005г.(графика 8)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.

a5. Годишен отчет за работата на Софийски градски съд през 2005г.   (Приложение 7)

a6. Годишен отчет за работата на Окръжните съдилища през 2005г.  (Приложение 8)

a6-1. Граждански дела І инстанция на Окръжните съдилища през 2005г.  (Приложение 8.1)
Административни дела на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.2)
Частни граждански дела І инстанция без жалби за бавност на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.3)
Разгледани жалби за бавност на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.4)
Въззивни граждански дела на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.5)
Частни граждански дела ІІ инстанция на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.6)
Касационни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.7)
НОХ дела на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.8)

a6-2. Частни наказателни дела І инстанция на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.9)
Частни наказателни дела разпити на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.10)
Въззивни наказателни дела на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.11)
Частни наказателни дела ІІ инстанция на Окръжните съдилища през 2005г.(Приложение 8.12) 
Касационни и отмяна на по чл.63 и 70 ЗАНН на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.13)
Фирмени дела на Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.14)
Общо дела на Окръжните съдилища през 2005г.  (Приложение 8.15)

a6-3. Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите в Окръжните съдилища през 2005г.(Приложение 8.17) 
Постановени решения за промени по фирмени дела и решения по дела за несъстоятелност в Окръжните съдилища през 2005г. (Приложение 8.16)

a6-4. Окръжни съдилища - видове дела за разглеждане по години (графика 9)
Окръжни съдилища - видове свършени дела по години (графика 10)

а6-5. Окръжни съдилища – съотношение на видовете дела за разглеждане към общия брой дела за разглеждане през 2005г. (графика 11)
Окръжни съдилища – съотношение на видовете свършени дела към общия брой свършени дела през 2005г. (графика 12)

а6-6. Окръжни съдилища – натовареност на магистратите по щат през 2005г. (графика 13)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.
Окръжни съдилища – действителна натовареност на магистратите през 2005г. (графика 14)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.

а7. Годишен отчет за работата на Софийски районен съд през 2005 година  (Приложение 9)

а8. Годишен отчет за работата на Районните съдилища в областните центрове през 2005 г.   (Приложение 10)

a8-1. Граждански дела по общия ред на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.1)
Производства по чл.126а ГПК на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.2)
Производства по чл.126ж ГПК на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.3)
Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.4)
Частни граждански дела на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.5)
Дела по чл.237 б. в-з от ГПК на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.6)
Наказателни общ характер дела на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.7)
Наказателни частен характер дела на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.8)
Дела по чл.78а НК на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.9)
Частни наказателни дела на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.10)
Частни наказателни дела разпити на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.11)
Административно наказателен характер дела на Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.12)
Общо дела на Районните съдилища в областните центрове през 2005 г. (Приложение 10.13)

a8-2. Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите в Районните съдилища в областните центрове през 2005г. (Приложение 10.14)

a8-3. Районни съдилища в областните центрове - видове дела за разглеждане по години (графика 15)
Районни съдилища в областните центрове - видове свършени дела по години (графика 16)

a8-4. Районни съдилища в областните центрове - съотношение на видовете дела за разглеждане към общия брой дела за разглеждане през 2005г. (графика 17)
Районни съдилища в областните центрове - съотношение на видовете свършени дела към общия брой свършени дела през 2005г. (графика18)

a8-5. Районни съдилища в областните центрове – натовареност на магистратите по щат през 2005г. (графика 19)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.
Районни съдилища в областните центрове – действителна натовареност на магистратите през 2005г. (графика 20)
- към всичко дела за разглеждане;
- към всичко свършени дела.

а9. Годишен отчет за работата на Районните съдилища през 2005г.   (Приложение 11)

a9-1. Граждански дела по общия ред на Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.1)
Производства по чл.126а ГПК на Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.2)

a9-2. Производства по чл.126ж ГПК на Районните съдилища през 2005г.  (Приложение 11.3)
Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ на Районните съдилища през 2005г.  (Приложение 11.4)

a9-3. Частни граждански дела на Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.5)
Дела по чл.237 б. в-з от ГПК на Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.6)

a9-4. Наказателни общ характер дела на Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.7)
Наказателни частен характер дела на Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.8)

a9-5. Дела по чл.78а НК на Районните съдилища през 2005г.  (Приложение 11.9)
Частни наказателни дела на Районните съдилища през 2005г.  (Приложение 11.10)

a9-6. Частни наказателни дела разпити на Районните съдилища през 2005г.  (Приложение 11.11)
Административно наказателен характер дела на Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.12)

a9-7. Общо дела на Районните съдилища през 2005г.  (Приложение 11.13

a9-8. Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите в Районните съдилища през 2005г. (Приложение 11.14)

a9-9. Районни съдилища - видове дела за разглеждане по години (графика 21)
Районни съдилища - видове свършени дела по години (графика 22)

a9-10. Районни съдилища - съотношение на видовете дела за разглеждане към общия брой дела за разглеждане през 2005г. (графика 23)
Районни съдилища - съотношение на видовете свършени дела към общия брой свършени дела през 2005г. (графика 24)

a9-11. Районни съдилища– натовареност на магистратите по щат през 2005г. към всичко дела за разглеждане; (графика 25)

a9-12. Районни съдилища– натовареност на магистратите по щат през 2005г. към всичко свършени дела. (графика 26)

a9-13. Районни съдилища – действителна натовареност на магистратите през 2005г. към всичко дела за разглеждане. (графика 27)

a9-14. Районни съдилища – действителна натовареност на магистратите през 2005г. към всичко свършени дела.(графика 28)

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд