Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО
НА ПРЕПИСКИ И ДЕЛА В ПРОКУРАТУРАТА НА РБ
за І шестмесечие на 2006г.

І. ПРЕПИСКИ - Върховна касационна прокуратура /ВКП/.

Прокурорите от ВКП през І шестмесечие на 2006г. са работили по 20884 преписки, от които новообразувани за периода са 14913. 
Общият брой решени преписки е 20075, като по процедура са решени 14541 и по същество – 3704. 
На специален отчет са били 1877 преписки, от тях с внесен прокурорски акт в съда – 174, а 298 са снети от специален отчет. 
Прокурорите от отдел „Съдебен” са участвали в 284 съдебни заседания.
Общият брой неприключени и нерешени в края на периода преписки е 780. От тях чакащи окомплектоване са 449 преписки и при прокурор за решаване са 331.


ІІ. ПРЕПИСКИ – Върховна административна прокуратура /ВАП/.

Прокурорите от ВАП са работили по 501 преписки, като всички са новообразуваните за периода. Общо решените преписки са 417, от които 357 по същество и 60 по процедура.
Останали неприключени и нерешени в края на периода са 84 преписки. От тях 51 са невърнати с възложени проверки, чакащи окомплектоване са 25 и при прокурор за решаване са 8, от които само една е извън срок.

ІІІ. ПРЕПИСКИ – апелативни /АП/, окръжни /ОП/ и районни прокуратури /РП/

1. Общият брой преписки, по които са работили прокурорите е 216038, от които 186593 новообразувани в рамките на шестте месеца на 2006г. 
През І шестмесечие на 2005г. тези цифри са: 208271 общо и 171555 новообразувани. Налице е увеличение, както на общия брой преписки с 3,6%, така и на новообразуваните – с 8%. Увеличението на броя на преписките е характерно за всички прокуратури.
2. Решени преписки
Общо за отчетния период прокурорите са решили 181549 преписки или 84,03% от постъпилите преписки в прокуратурата. По останалите се извършва проверка или са при прокурора за произнасяне. 
С постановление за отказ да се образува досъдебно производство са решени 44257 преписки, което съставлява 20,5% от общия брой преписки, регистрирани в прокуратурата и 24,4% от решените.
С постановление за образуване на досъдебно производство са решени 41148 преписки. Като относителен дял тези цифри са 19,04% от постъпилите в прокуратурата и 22,66% от решените. 
След 29.04.2006г. - датата на влизане в сила на новия НПК, са образувани 11274 досъдебни производства. От тях – разследвани от дознатели 10938, а от следователи – 336. Относителният дял на делата образувани съобразно новия процесуален ред за времето от 29.04 до 30.06.2006г. е 27,4% от общия брой образувани дела за І шестмесечие.
За отстраняване на самоуправно-нарушени права по сигнали на граждани и организации са образувани общо 906 преписки. От тях 313 са уважени и спрямо 592 е постановен отказ да се окаже съдействие от прокуратурата.
3. Териториално разпределение на преписките.
По апелативни райони преписките се разпределят както следва:
АП Бургас – общо 21152, решени - 19489, от които образувани досъдебни производства - 3925.
АП Варна - общо 30935, решени - 25290, от които образувани досъдебни производства - 8539. 
АП Велико Търново – общо 26609, решени - 22062, от които образувани досъдебни производства - 3995.
АП Пловдив – общо 39718, решени - 35177, от които образувани досъдебни производства - 7148.
АП София – общо 91519, решени - 74209, от които образувани досъдебни производства - 16934.
Военно-АП – общо 6105, решени - 5322, от които образувани досъдебни производства - 607.
4. Инстанционни преписки
По жалби срещу постановленията на първоинстанционните и по-горни прокуратури прокурорите от окръжните и апелативните прокуратури са се произнесли по 6918 преписки. От тях потвърдените са 4504 /65%/, а отменените 1559 /22,5%/ . Разпореждане за образуване на досъдебно производство при отмяната на актовете е дадено по 87 проверени преписки.
5. Неприключени и нерешени са останали 34489 преписки. От тях невърнати от органите, на които е възложена проверка от прокуратурата са 14103, от които 1/3 са извън определения от прокуратурата срок за извършване на проверка. Поради т.нар статус „чакащи” не са приключени 4427 преписки. Това са преписки, по които прокурорите са изискали съответни документи, становища или самите преписки при инстанционен контрол, и материалите все още не са окомплектовани в края на отчетния период, за да бъдат докладвани на прокурора за произнасяне. При прокурора за решаване са останали 15959 преписки, от които 1328 извън едномесечния срок за произнасяне – най-голям е броят им в РП София – 374, РП Варна – 341, СГП – 127, РП Плевен – 117, РП Разград – 92 и РП Силистра – 90.

ІV. ДЕЙНОСТ ПО ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

1 Наблюдавани досъдебни производства.
През първото полугодие на 2006г. прокурорите са осъществявали ръководство и надзор по 144216 досъдебни производства при 145343 за същия период на 2005г. Бързите производства са 6153, от които 1301 образувани след 29.04.2006г., и 143 незабавни производства.
От дознатели са разследвани 104294 дела, от които по НПКнов - 18071.
Разследвани от следователи – 39922, съобразно новия НПК – 351 дела.
Срещу лица с имунитет и заемащи високоотговорни държавни длъжности са образувани досъдебни производства, както следва: срещу народни представители – 15, магистрати – 7, членове на Министерски съвет – 1 и срещу други високопоставени длъжностни лица – 26. 
Със защитени свидетели са образувани 11 дела.
2. Новообразуваните досъдебни производства са 84646.
3. Приключените досъдебни производства са общо 96656 при 87020 за същия период на миналата година или 67% от делата на производство/ 144216 /. За 2005г. делът на приключените дела спрямо общо наблюдаваните е бил 59,9%.
От тях приключени дела по компетентен орган за разследване:
От дознатели - 72232, по НПК нов – 4056,
От следователи - 24429, по НПК нов- 136 дела.
4. Срокове на разследване на делата:
От приключените 96656 производства сроковете на разследване са както следва:
• в 2 – месечен срок - 54613
• в 6 – месечен срок - 18933
• в 9 – месечен срок - 578
• над 9 – месечен срок - 10755
• над 2 и 3 години - 11767
5. Срокове на разследване на особените производства.
От приключените бързи производства:
• в срок - 5822
• извън срок – 134.
От приключените 142 незабавни производства:
• в срок - 141
• извън срок – 1.
6. Неприключени досъдебни производства в края на периода.
В края на отчетния период са останали неприключени 47984 производства при 58323 за с.п. на 2005г.
От тях неприключени, разследвани по общия ред са 47786 /дознания и предварителни производства образувани по стария НПК, а след 29.04.2006г., образувани от следователи и дознатели във всички случаи, когато не са налице предпоставките за разследване по реда на особените производства в съкратени срокове/. 
До два месеца - неприключени са останали 19987 дела
До шест месеца – 7964,
С продължен срок от Главния прокурор- 2148.
Извън горните срокове на производство са 17687 дела или 3% от неприключените дела.
Бързите производства, останали неприключени са 197- до 14 дни - 175, извън този срок – 22.
Има само едно производство, образувано като незабавно, останало неприключено от всички 143 такива дела.
В броя на неприключените досъдебни производства прокуратурата отчита и цифрата на върнатите дела от прокурор до 29.04.2006г. и тези по реда на 226, ал.3 от НПК нов след 29.04.2006г., както и върнатите от съда дела на прокуратурата в течение на шестмесечния период. 
Общо са върнати от съда – 1775 дела.
7. Решени дела от прокурорите
За първото шестмесечие на 2006г. в прокуратурите от страната са постъпили за решаване общо 102848 дела или 71% от делата на производство /144216/ при 103992 дела за с.п. на 2005г. 
Прокурорите са решили общо 96634 дела или 94% от постъпилите дела. 
7.1. Спрени досъдебни производства.
За отчетния период прокурорите са постановили спиране на производството по 33224 или 32,3 % от приключените дела, постъпили в прокуратурата за решаване.От тях след 29.04.06г. са спрени 1209 дела, от които срещу неизвестен извършител -1098. 
7. 2. Прекратени досъдебни производства.
С постановления за прекратяване са приключени общо 27130 дела.
От тях по дела, образувани по новия НПК – 558.
Отменени от съда са 404 дела или 1,5.% от общо прекратените.
Потвърдена отмяна от въззивен съд- 20.
С оглед ниския процент на отменените прекратявания от съда може да се направи извод, че постановленията на прокурорите при упражнения съдебен контрол са обосновани.
7.3. Внесени прокурорски актове в съда. Предадени на съд лица.
От началото на годината до 30.06.2006г. прокурорите са внесли в съдилищата общо 25453 прокурорски акта срещу 31706 обвиняеми лица за извършени от тях 29122 престъпления. Относителният дял на внесените в съда актове спрямо общия брой решени дела от прокурорите е 26,34%.
От тях:
Обвинителни актове – 14802 срещу 19783 лица;
Споразумения – 3924 срещу 4936 лица;
Постановления с предложения за налагане на административно наказание по чл. 78а от НК – 6727 срещу 6987 лица. 
От предадените на съд лица 2285 са жени, непълнолетни – 1907. Извършителите на престъпления предадени на съд на младежка възраст са 12060. Рецидив – 2229, от тях непълнолетни- 105, и на младежка възраст- 1300.
Предадени на съд лица с имунитет и заемащи високи държавни длъжности са общо 17. От тях – 7 магистрати, двама членове на министерски съвет и 8 високопоставени длъжностни лица.
8. Съдебни решения по внесените от прокуратурата актове.
8.1.Върнати от съда дела - 1745.
8.2.Оправдателни присъди.
Обобщени данни
Общо за Прокуратурата на РБ за първото полугодие на 2006г. са постановени от съда 1012 оправдателни присъди, което съставлява 3,97% от броя на внесените през периода прокурорски актове/25453/. Оправдани са общо 1270 лица или 4% от общия брой предадени на съд лица/31706/. По дела образувани след влизане в сила на новия НПК оправданите лица са 94. В съответствие с прокурорското заявление са постановени 126 оправдателни присъди.
При съпоставка с 2005г. (530) налице е почти двойно увеличение. 
Оправдателни присъди по прокуратури
Най-много оправдателни присъди са постановени в района на АП- София - 599 (за района на СГП -474), АП– Варна - 133 (за района на ОП Варна – 61), АП- Пловдив - 119 (за района на ОП Пазарджик – 47), АП- В. Търново -9 8 (за района на ОП Плевен – 33), АП- Бургас – 36, ВоАП- 27 (ВоП София – 8).
Протести
Подадени са общо 1320, от които 190 касационни протести. Съпоставени въззивните протести, чийто брой надвишава броя оправдателни присъди, може да се направи извод за висока активност на прокурорите за сезиране на по-горната съдебна инстанция не само при постановяване на оправдателни присъди, но и в случаите когато е установено нарушаване на закона и несправедливост на наложеното наказание.
От подадените въззивни протести /1320/ уважени са 73, оттеглени са 23 и върнати 6. От подадените 190 касационни протеста – уважените са 6.
Останали неразгледани са 1014 протеста, а от подадените касационни - 168.

8.3. Прекратени дела от съда на основание чл. 369НПК нов/стар чл. 239аНПК/
По искане на обвиняемия съдът е постановил прекратяване на 10 дела- 9 по чл. 369, ал.2 НПК- неотстранени нарушения в срока на първоначалното връщане за доразследване и 1 дело на основание чл. 369, ал.4НПК при повторно връщане. 
8.4. Осъдителни решения
По внесените в съда 25453 прокурорски акта /заедно с тези от предходен период, но по които са образувани наказателни дела през настоящия/ съдилищата са постановили общо 21989 осъдителни решения при 19432 за същия период на миналата година. Влезли в сила през периода са общо 16075 осъдителни решения. Осъдени и санкционирани са общо 26591 лица, от тях – след 29.04.06г. – 788 лица. С влязла в сила присъда в края на периода са 20433 лица.
На доживотен затвор са осъдени 9 лица.Ефективно наказание лишаване от свобода е постановено спрямо 5482 лица.
Условното наказание лишаване от свобода като по-лека санкция е приложена спрямо 7377 лица. Пробационни мерки са наложени спрямо 3692 лица. Друг вид по-леки наказания са наложени на 6071 лица. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание приложено спрямо 6110 лица.

V. ОБЕМ И НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ

Обемът дейност и средната натовареност на прокурор в Прокуратурата на РБ се следи като показател в края на годишен период. 
Във връзка с подобряване показателите за отчетност и ефективност на прокурорската дейност през м. април 2006г. този показател за натовареност се включи в статистическите данни и се следи на шестмесечие. Данните за І шестмесечие на 2006г. се отнасят за всички прокуратури.
Средната натовареност на прокурорите се изчислява на база общия обем дейност, съпоставен с броя реално работили прокурори през съответния период. Такива са прокурорите, които не са в отпуск поради временна неработоспособност и други видове отпуски, освен платения годишен отпуск. Съгласно Закона за съдебната власт прокурорите следва да са решили възложените им преписки и дела преди излизане в платен годишен отпуск.
В обема на дейността на един прокурор се включват всички извършени действия и постановяване на всички видове прокурорски актове – решения по преписки и дела, по всички видове надзори в Прокуратурата на РБ. Съгласно новия НПК в сила от 29.04.2006г. в общия обем се включват и действията по разследването, извършени лично от прокурор и исканията до съда за събиране и проверка на доказателства, респ. вземане на мерки на процесуална принуда.
В отчета не се включват ангажиментите на прокурора по прием на граждани, провеждане на служебни срещи с разследващи, контролни и други органи и организации, за ВКП и ВАП – методически указания, контролно-ревизионна и административна дейност и др.п. 
Предвид липсата на данни за предходния шестмесечен период на този етап не могат да се направят сравнителни изводи.

За І шестмесечие на 2006г. средната натовареност на един прокурор по отделни показатели за апелативните, окръжните и районните прокуратури е както следва:
Брой решения и действия на един прокурор – 419,78. За 2005г. средната натовареност е 1119. Само за първоинстанционните прокуратури – окръжни и районни, средната натовареност е 439.08 решения по преписки и дела и действия по тях.
Средно един прокурор възлага/извършва за шестмесечието 45,95 проверки, образува 45,91 досъдебни производства и постановява 57, 93 отказа от образуване на досъдебно производство.
По инстанционни преписки прокурорите се произнасят в 13,93 случая. Други видове произнасяния – 104,18.
По досъдебното производство: един прокурор се произнася по същество по 121 досъдебни производства на полугодие. От тях с постановление за спиране – 31,97, с прекратяване – 31,53 и с внасяне на обвинителен акт с обвинение в съда по 58,2 дела.
Съдебен надзор и изпълнение на наказанията: средно един прокурор участва в 103,22 съдебни заседания, изготвя 2,19 протести, изпълнява 20,54 присъди с наложени от съда различни видове наказания, подлежащи на изпълнение от прокурор съгласно НПК и Закона за изпълнение на наказанията.
Прокурорът изготвя 12,31 искания до съда, а впоследствие участва в съдебните заседания по тях. Мярка за неотклонение задържане под стража - 1,90, разпити на обвиняеми и свидетели – 5,63 и следствени действия, вкл. неотложни, подлежащи на одобрение от съда – 3,01.

С измененията и допълненията на Конституцията на РБ /чл. 130а нов/ за проверка организацията по образуването, движението и приключването на делата, както и с изменения текст на чл. 115, ал.3 от Закона за съдебната власт се изисква информация за горното и от Върховна касационна и Върховна административна прокуратура. 
Аналогична актуализация на отчетността за І шестмесечие на 2006г. е въведена и за ВКП и ВАП.
Във ВАП прокурорите са работили общо по 501 преписки или 21,78 преписки средно на прокурор.Не може да се направи коректен извод за натовареност на прокурорите от ВАП, тъй като при проследяване движението на образуваните и решени преписки не се отчитат участията в съдебни заседания, които съставляват голям обем от тяхната натовареност.
Във ВКП прокурорите са работили по общо 20884 преписки или средно по 282,21 преписки на прокурор. Средно на прокурор решените преписки са 271,28.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд