Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВНИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, РАЙОННИТЕ И ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА 
за І полугодие на 2006 г.

В съответствие с чл.27, ал.1, т.9 от Закона за съдебната власт е предоставена информацията за дейността на апелативните, окръжните, районните и военните съдилища за първото полугодие на 2006 год.

Обобщена е по видове дела в различните съдилища (апелативните, окръжните, районните съдилища към областните центрове; другите районни съдилища и военните съдилища). Изработени са графики за съотношението на различните видове дела и за натовареността на магистратите в различните съдилища. Отчетните данни на Военно-апелативния съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд са посочени самостоятелно, поради тяхната специфичност. 
Обобщените данни за всички съдилища са отразени в Приложение № 1, а в Приложение № 2 е направена съпоставка между отчет І полугодие на 2006 година със същия период на 2005 година. 
Броят на съдиите, през 2006г. общо за всички съдилища е 1805,6 бр. 
• Общ брой на делата за всички съдилища. 
Всичко дела за разглеждане - 376554; 
Брой на свършените дела - 263867; 
Брой на свършените в 3 месечен срок - 192301; 
Брой на делата със съдебен акт по същество - 213500; 
Брой на прекратените дела - 38255; 
Брой на висящите дела към 30.06 2006 г. - 112670; 
Брой на обжалваните и протестирани дела - 35215 бр. 
• Средна натовареност по щат за съдилищата: 
- спрямо всичко дела за разглеждане - 34,76; 
- спрямо свършените дела - 24,36. 
• Средна действителна натовареност за съдилищата: 
- спрямо всички дела за разглеждане - 39,32; 
- спрямо свършените дела - 27,55. 
Броят на делата за разглеждане през отчетния период е увеличен с 16 694 броя в сравнение със същия период на 2005 г. Свършените дела от магистратите също имат значително увеличение – с 12,46% или с 29 227 броя дела в повече. Значително е увеличен броя на свършените дела в 3 месечен срок в сравнение с І полугодие на 2005 година – с 13,22 % или с 22 453 броя дела в повече. Със съдебен акт по същество увеличението е с 13 020 броя дела или 6,80 %, а прекратените – с 3 513 броя. Намалена е числеността на висящите дела с 1 259 броя. 
Независимо от увеличения щат в сравнение с І полугодие на 2005 г. с 202 магистрати, действителната натовареност на база свършени дела на месец през І полугодие на 2006 година се е увеличила с 4,71%: 
- за І полугодие на 2005 год. - 26,31; 
- за І полугодие на 2006 год. - 27,55. 
• Таблицата за щатната численост, заетостта, свободните щатни бройки и натовареност на магистратите в съдилищата за І шестмесечие на 2006 г. съдържа данни за натовареността на магистратите по видове съдилища и данни за щатната численост, заети и свободни бройки в съдилищата към 31.08.2006 год.(Приложение № 3).

І. Апелативни съдилища (Приложение № 4)

През първото полугодие на 2006 г. в апелативните съдилища са работили 113 съдии (при 100 – през І полугодие на 2005 г.). 
1.Движение на делата 
- Общ брой дела за разглеждане - 6835 (при 6923 за І п.2005 г.); 
- Свършени дела – всичко - 5178 (с 4,4% в повече от Іп.2005); 
- Свършени дела в срок до 3 месеца - 3936 (с13,7% повече от Іп.2005г); 
- Свършени със съдебен акт - 4929 (с 15 дела в повече от 2005); 
- Прекратени дела - 249 (при 179 за І п.2005 г.); 
- Висящи дела към 30.06.2006 г. - 1657 (при 1965 за І п.2005 г.); 
- Обжалвани и протестирани дела - 1726 (при 1610 за І п.2005 г.)бр. 
Най-голям е делът на въззивните граждански дела - 3111 бр. /46 %. Делът на въззивните наказателни дела е – 20 %, на частните граждански дела ІІ инстанция - 18 %, а на частните наказателни дела ІІ инстанция – 14 % (Приложение № 4.3). 
Постъпилите дела общо за всички АС през първото полугодие на 2006 г. са 4792 бр., като най-много са постъпленията в Софийския апелативен съд – 2259 бр. ( 47 % от общия брой постъпили дела). 
Свършените дела общо за І полугодие на 2006 г. са 5178 бр. (75,8 % от броя на делата за разглеждане и с 4,44% по-вече в сравнение І полугодие на 2005 г.). 
2.Натовареност по щат (Приложение № 4.5) 
– спрямо делата за разглеждане - 10,08; 
- спрямо свършените дела - 7,64. 
3. Действителна натовареност на база отработени човекомесеци 
(Приложение № 4.6): 
- спрямо делата за разглеждане – 11,51 (при 12,76 за І полугодие на 2005 г.); 
– спрямо свършените дела - 8,72 ( при 9,14 за І полугодие на 2005 г.).

ІІ. Военно-апелативен съд и военни съдилища (Приложение № 5)

1. Военно-апелативен съд (Приложение № 5 а) 
Във военно-апелативния съд са работили 9 магистрати. 
Движение на делата: 
- Брой дела за разглеждане - 389 (при 231 за І п.2005г); 
- Свършени дела - 341 (при 133 за І п.2005 г.); 
- Свършени дела в срок до 3 месеца - 269 (увеличение с почти 200 % спрямо І полуг.2005 г.); 
- Със съдебен акт по същество - 331 (при 130 за І п.2005 г.); 
- Прекратени дела - 10; 
- Висящи дела към 30.06.2006 г. - 48 (при 98 за І п.2005 г.); 
- Обжалвани и протестирани дела - 99 (при 31 за І п.2005 г.) бр. 
Натовареност по щат: 
– спрямо делата за разглеждане - 7,20 (завишена с 68,2% спрямо І полугодие на 2005г.) ; 
– спрямо свършените дела – 6,31 (завишена с 156,5% спрямо І полугодие на 2005 г.). 
Действителна натовареност: 
– спрямо делата за разглеждане - 4,09 (при 5,13 за І п. 2005 г.); 
– спрямо свършените дела - 3,59 (при 2,96 за І п.2005 г.). 
2. Военни съдилища (Приложение № 5) 
Във военните съдилища през полугодието на 2006 г. са работили 32 съдии, както и през полугодието на 2005 год.. 
Движение на делата: 
- Общ брой дела за разглеждане – 1463 (при 1493 за І п.2005г.); 
- Свършени дела – всичко – 1245 (при 1325 за Іп.2005 г.); 
- Свършени дела в срок до 3 месеца – 1157 (при 937 за Іп.2005 г.); 
- Свършени със съдебен акт – 588 (при 862 за І п.2005 г.); 
- Прекратени дела - 221 (при 180 за І п.2005г.); 
- Висящи дела към 30.06.2006 г. – 206 (при 168 за І п.2005 г.); 
- Обжалвани и протестирани дела - 114 (при 168 за І п.2005 г.) бр. 
Постъпилите дела за І полугодие на 2006 год. във военните съдилища са 1248 броя общо. Най-голям дял от общите постъпленията са наказателните дела от общ характер – 44 %, разпитите – 31 % и частните наказателни дела – 17 % (Приложение № 5.3). Сравнението с данните за миналата година е показано в Приложение № 5.4. 
Натовареност по щат (Приложение № 5.5): 
– спрямо делата за разглеждане – 7,62 (при 7,78 за І п.2005 г.); 
- спрямо свършените дела - 6,48 (при 6,90 за І п.2005 г.). 
Действителна натовареност на база отработени човекомесеци 
(Приложение № 5.5): 
– спрямо делата за разглеждане – 7,99 (завишена с 10,5 % спрямо І п.2005г.); 
– спрямо свършените дела - 6,80 (завишена с 5,92 % спрямо І п.2005 г.).

ІІІ. Софийски градски съд и окръжни съдилища. (Приложение № 6)

1. Софийски градски съд (Приложение № 6 а) 
В Софийски градски съд през І полугодие на 2005 г. са работили 132 съдии, при 93 за І полугодие на 2005 год.. 
Движение на делата: 
- Брой дела за разглеждане - 42267 (с 5847бр.дела в повече от Іп .2005 г.); 
- Свършени дела - 18586 ( с 4365 бр.дела в повече от 
І п. 2005 г или с 23,33 %) ; 
- Свършени дела в срок до 3 месеца - 13519 (с 29 % в повече от І п.2005г.; 
- Със съдебен акт по същество - 20687 (с 3950 бр. дела в повече от 
І п.2005 г.); 
- Прекратени дела - 2202; 
- Висящи дела към 30.06.2006 г. – 19195(при 17713 бр. за І п.2005 г.); 
- Обжалване и протестирани дела - 2416 бр. 
Натовареност по щат: 
– спрямо делата за разглеждане – 53,37; 
– спрямо свършените дела – 29,13. 
Действителна натовареност: 
– спрямо делата за разглеждане – 72,62 ( с 9,3 % в повече от І п.2005 г.); 
– спрямо свършените дела – 39,64 ( с 16,1 % в повече от І п.2005 г.). 
2.Окръжни съдилища (Приложение № 6) 
Броят на съдиите по щат в окръжните съдилища е 605 бр., с 57 магистрата в повече от І полугодие на 2005 год. 
Движение на делата 
- Общ брой дела за разглеждане - 86185 (с 10% повече от І п.2005 г); 
- Свършени дела – всичко - 66907 (с 15 % повече от І п.2005г.); 
- Свършени дела в срок до 3 месеца - 54584 (с 19% повече от І п.2005 г.); 
- Свършени със съдебен акт - 60080 (с 13 % повече от І п.2005г) ; 
- Прекратени дела - 5467(при 4162 за І п.2005 г.); 
- Висящи дела към 30.06.2006 г. - 19276 (намалени с 5% от І п.2005); 
- Обжалвани и протестирани дела - 8688 бр. 
Сравнение с І полугодие на 2005 г. е показано в Приложение № 6.18. 
Най-голям дял от общия обем дела за разглеждане са фирмените дела – 27 %, следвани от административните дела - 17 % и от въззивните граждански дела - 16 % (Приложение № 6.19). 
Свършените дела със съдебен акт са 89,8 % от всичко свършени дела, а тези с определение за прекратяване – 8,17 %. 
Висящите дела са 22,4 % от общия брой дела за разглеждане за всички окръжни съдилища и са намалени спрямо І полугодие на 2005 год. с близо 5 %. 
Натовареност по щат (Приложение № 6.16) : 
– към всичко дела за разглеждане – 23,74 ( при 23,86 за І п.2005 г.); 
- към свършените дела – 18,43 ( с 4 % в повече от Іп.2005 г.). 
Действителна натовареност (Приложение № 6.16): 
Действителната натовареност се определя на база отработените човекомесеци. Средната действителна натовареност за окръжните съдилища е: 
– към всичко дела за разглеждане – 26,46 (увеличена с 2,24 % .) ; 
- към свършените дела - 20,54 (увеличена с 6,92 % ).

ІV. Софийски районен съд и Районни съдилища в областните центрове. (Приложение № 7)

1. Софийски районен съд (Приложение № 7 а) 
Броя на съдиите в районния съд, работили през І полугодие на 2005 г. е 126 (при 118 през І полугодие на 2005 год.). 
Движение на делата: 
- Общ брой дела за разглеждане - 50731 (с 9,2 % повече от І п.2005 г.); 
- Свършени дела – всичко - 28465 (с 6,8% повече от І п.2005 г.); 
- Свършени дела в срок до 3 месеца - 9113 (намалени с 34% от Іп.2005г); 
- Свършени със съдебен акт - 21705; 
- Прекратени дела - 6544 (увеличени с 36,6% ); 
- Висящи дела към 30.06.2006 г. - 22266 (увеличени с 12,4 % спрямо І 
п. 2005 г.); 
- Обжалвани и протестирани дела - 5466 бр. (увеличени с над 182 % 
спрямо І п. 2005 г.); 
Натовареност по щат: 
- спрямо делата за разглеждане – 67,10 (при 65,6 за І п.2005 г.); 
- спрямо свършените дела – 37,65 (при 37,64 за І п.2005 г.). 
Действителна натовареност: 
- спрямо делата за разглеждане – 80,53 (при 76,66 за І п.2005 г.); 
- спрямо свършените дела – 45,18 (при 43,97 за І п.2005 г.). 
2. Районни съдилища в областните центрове (Приложение № 7) 
Броят на съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове през І полугодие на 2006 г. е 416, при 369 магистрата през І полугодие на 2005 г. 
Движение на делата 
- Общ брой дела за разглеждане - 117899 (при 12127 за І п.2005 г.); 
- Свършени дела – всичко - 87091 (при 86506 за І п.2005 г.); 
- Свършени дела в срок до 3 месеца - 68709 (при 67724 за Іп.2005 г.); 
- Свършени със съдебен акт - 67766 (при 66143 за І п.2005 г.); 
- Прекратени дела - 13614 (при 14718 за І п.2005 г.); 
- Висящи дела към 30.06.2005 г. - 30806 (намалени с над 11% 
спрямо І п. 2005 г.); 
- Обжалвани и протестирани дела - 10738 бр.(увеличение с над 22 %) 
Най голям дял от всичките дела за разглеждане в районните съдилища към областните центрове имат гражданските дела (33 %), следвани от и делата по чл.237 б. в - з от ГПК (17 %), наказателните общ характер (13%) и административните с наказателен характер (12 %) (Приложение № 7.15). Процентът на свършени дела към тези за разглеждане за полугодието на тази година е 73,9 % (при 66,8 % за същия период на 2005 г.). 
Висящите дела са 26 % от общият брой дела за разглеждане, като през 2005 г. висящите дела са били 28,6 % . В Приложение № 7.15 е показано съотношението на различните видове дела,разглеждани в районните съдилища в областните центрове сравнени с полугодието на 2005 година. 
Натовареност по щат (Приложение № 7.14): 
– спрямо всички дела за разглеждане – 47,24 (при 54,71 за І п.2005 г.); 
– спрямо свършените дела – 34,89 (при 39,1 за І п.2005 г.). 
Действителна натовареност (Приложение № 7.14): 
– към всичко дела за разглеждане – 50,59 (при 61,94 за І п.2005 г.); 
– към свършените дела – 37,37 (при 44,24 за І п.2005 г.).

V. Районни съдилища (Приложение № 8)

Броят на съдиите в районни съдилища извън областните центрове е 372,6, при 334 през І полугодие на 2005 год. 
Движение на делата: 
- Общ брой дела за разглеждане - 70785 (увеличение с 2,94 % спрямо 
І п. 2005 г.); 
- Свършени дела – всичко - 51568 (увеличение с 2151 бр.дела 
или 4,35 % спрямо І п. на 2005 г.); 
- Свършени дела в срок до 3 месеца - 41014 (увеличение с 6,88% спрямо І 
полугодие на 2005 г); 
- Свършени със съдебен акт - 37414 (увеличение с 2,7 % спрямо І 
полугодие на 2005 г.); 
- Прекратени дела - 9949 (при 8863 за І п.2005 г.); 
- Висящи дела към 30.06.2006 г. - 19216 (намаление с 0,7 % спрямо І 
полугодие на 2005 г.); 
- Обжалвани и протестирани дела - 5968 бр.( при 5576 за І п.2005 г.). 
Свършените дела са 72,85 % от всичките дела за разглеждане, като дела на свършените дела през І полугодие на 2005 г. е бил 65,89 % или с 7 % увеличение . 
В районните съдилища най-голям дял са гражданските дела 35 % от общия брой дела за разглеждане, наказателните дела общ характер са 16 %, а административно наказателни дела – 11 % (Приложение № 8.16 и Приложение № 8.17). 
Сравнението на различните видове дела за разглеждане в районните съдилища със същия период на миналата година е видно от Приложение № 8.15. 
Натовареност по щат (Приложение № 8.14): 
– към всички дела за разглеждане – 31,66 (при 34,31 за І п. 2005 г.); 
– към свършените дела – 23,07 (при 24,66 за І п. 2005 г.). 
Действителна натовареност (Приложение № 8.14): 
– към всички дела за разглеждане – 37,14 (при 37,01 за І п. 2005 г.); 
– към свършените дела - 27,05 (при 26,59 за І п. 2005 г., 
или увеличение с 1,73 % ).

ПРИЛОЖЕНИЯ: 72 таблици и 23 графики.


1. Приложение № 1 - Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата.
2. Приложение № 2 - Обобщен отчет за дейността на апелативните, окръжните, районните и военните съдилища.
3. Приложение № 3 - Таблица за щатната численост, заетостта, свободните щатни бройки и натовареност на магистратите в съдилищата за І шестмесечие на 2006 година.
4. Приложение № 4 - Отчет за работата на Апелативните съдилища през І полугодие на 2006 година.
5. Приложение № 4.1 - Въззивни граждански дела ; Частни граждански дела ІІ инстанция без жалбите за бавност; Разгледани жалби за бавност и Въззивни наказателни дела по Апелативни съдилища за І полугодие 2006г.
6. Приложение № 4.2 - Частни наказателни дела ІІ инстанция; Частни наказателни дела по чл.237 НПК; Общо дела ; Натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите в Апелативните съдилища за І полугодие на 2006 година.
7. Приложение № 4.3 - Графика за разпределението на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в Апелативните съдилища за І полугодие на 2006 година.
8. Приложение № 4.4 - Графика за съотношението на видовете дела І полугодие 2005 и І полугодие 2006 година в Апелативните съдилища.
9. Приложение № 4.5 - Графика за натовареността по щат към делата за разглеждане и свършените дела в Апелативните съдилища за І полугодие на 2006 година.
10. Приложение № 4.6 - Графика за действителната натовареност към делата за разглеждане и свършените дела в Апелативните съдилища за І полугодие на 2006 година.
11. Приложение № 5 а - Отчет за работата на Военно-апелативен съд София за І полугодие на 2006 година.
12. Приложение № 5 - Отчет за работата на военните съдилища през І полугодие на 2006 година.
13. Приложение № 5.1 - Наказателни общ характер дела; Наказателни частен характер дела и Дела по чл.78 а по военни съдилища за І полугодие на 2006 година.
14. Приложение № 5.2 - Разпити; Административно наказателен характер дела и Общо дела; Натовареност по щат и Действителна натовареност на съдиите във военните съдилища за І полугодие на 2006 година.
15. Приложение № 5.3 - Графика за разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане във военните съдилища за І полугодие на 2006 год.
16. Приложение № 5.4 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане във военните съдилища І полугодие 2005 и І полугодие 2006 година.
17. Приложение № 5.5 - Графика за натовареността по щат и действителната натовареност на магистратите във военните съдилища за І полугодие на 2006 година.
18. Приложение № 6 а - Отчет за работата на Софийски градски съд за І полугодие на 2006 година.
19. Приложение № 6 - Отчет за работата на Окръжните съдилища за І полугодие на 2006 година.
20. Приложение № 6.1 - Граждански дела І инстанция по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
21. Приложение № 6.2 - Административни дела по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
22. Приложение № 6.3 - Частни граждански дела І инстанция без жалбите за бавност по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
23. Приложение № 6.4 - Разгледани жалби за бавност по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
24. Приложение № 6.5 - Въззивни граждански дела по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
25. Приложение № 6.6 - Частни граждански дела ІІ инстанция по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
26. Приложение № 6.7 - Касационни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
27. Приложение № 6.8 - Наказателни общ характер дела по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
28. Приложение № 6.9 - Частни наказателни дела І инстанция по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
29. Приложение № 6.10 - Частни наказателни дела - разпити по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
30. Приложение № 6.11 - Въззивни наказателни дела по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
31. Приложение № 6.12 - Частни наказателни дела ІІ инстанция по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
32. Приложение № 6.13 - Касационни и отмяна по чл.63 и 70 от ЗАНН по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
33. Приложение № 6.14 - Фирмени дела по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
34. Приложение № 6.15 - Общо дела по окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
35. Приложение № 6.16 - Натовареността по щат и действителната натовареност на магистратите от окръжни съдилища за І полугодие на 2006 година.
36. Приложение № 6.17 - Поставени решения за промени по фирмени дела и решения по дела за несъстоятелност в окръжните съдилища за І полугодие на 2006 година.
37. Приложение № 6.18 Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане в окръжните съдилища І полугодие 2005 и І полугодие 2006 година.
38. Приложение № 6.19 - Графика за разпределението на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в окръжните съдилища и І полугодие 2006 година.
39. Приложение № 6.20 - Графика на свършените дела към общия брой в окръжните съдилища и І полугодие 2006 година.
40. Приложение № 6.21 - Графика за натовареност по щат към всичко дела за разглеждане и към свършените дела на магистратите в окръжните съдилища за І полугодие 2006 година.
41. Приложение № 6.22 - Графика за действителна натовареност към всичко дела за разглеждане и към свършените дела на магистратите в окръжните съдилища за І полугодие 2006 година.
42. Приложение № 7 а - Отчет за работата на Софийски районен съд за І полугодие на 2006 година.
43. Приложение № 7 - Отчет за работата на районните съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
44. Приложение № 7.1 - Граждански дела по общия ред по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
45. Приложение № 7.2 - Производства по чл.126 а ГПК по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
46. Приложение № 7.3 - Производства по чл.126 ж ГПК по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
47. Приложение № 7.4 - Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
48. Приложение № 7.5 - Частни граждански дела по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
49. Приложение № 7.6 - Дела по чл.237 б. в-з от ГПК по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
50. Приложение № 7.7 - Наказателни общ характер дела по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
51. Приложение № 7.8 - Наказателни частен характер дела по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
52. Приложение № 7.9 - Дела по чл.78 НК по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
53. Приложение № 7.10 - Частни наказателни дела по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
54. Приложение № 7.11 - Частни наказателни дела - разпити по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
55. Приложение № 7.12 - Административно наказателен характер дела по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
56. Приложение № 7.13 - Общо дела по районни съдилища в областните центрове за І полугодие на 2006 година.
58. Приложение № 7.15 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане в районни съдилища в областните центрове І полугодие 2005 и І полугодие 2006 година.
59. Приложение № 7.16 - Графика за разпределението на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в районни съдилища в областните центрове за І полугодие 2006 година.
60. Приложение № 7.17 - Графика на свършените дела към общия брой в районните съдилища в областните центрове за І полугодие 2006 година.
61. Приложение № 7.18 - Графика за натовареност по щат към всичко дела за разглеждане и към свършените дела на магистратите в районните съдилища в областните центрове за І полугодие 2006 година.
62. Приложение № 7.19 - Графика за действителна натовареност към всичко дела за разглеждане и към свършените дела на магистратите в районните съдилища в областните центрове за І полугодие 2006 година.
63. Приложение № 8 - Отчет за работата на районните съдилища за І полугодие на 2006 година.
64. Приложение № 8.1 - Граждански дела по общия ред по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
65. Приложение № 8.2 - Производства по чл.126 а ГПК по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
66. Приложение № 8.3 - Производства по чл.126 ж ГПК по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
69. Приложение № 8.6 - Дела по чл.237 б. в-з от ГПК по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
70. Приложение № 8.7 - Наказателни общ характер дела по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
71. Приложение № 8.8 - Наказателни частен характер дела по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
72. Приложение № 8.9 - Дела по чл.78 НК по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
73. Приложение № 8.10 - Частни наказателни дела по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
74. Приложение № 8.11 - Частни наказателни дела - разпити по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
75. Приложение № 8.12 - Административно наказателен характер дела по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
76. Приложение № 8.13 - Общо дела по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
77. Приложение № 8.14 - Натовареността по щат и действителната натовареност на магистратите по районни съдилища за І полугодие на 2006 година.
78. Приложение № 8.15 - Графика за съотношението на видовете дела за разглеждане в районни съдилища І полугодие 2005 и І полугодие 2006 година.
79. Приложение № 8.16 - Графика за разпределението на видовете дела към общия брой дела за разглеждане в районни съдилища за І полугодие 2006 година.
80. Приложение № 8.17 - Графика на свършените дела към общия брой в районните съдилища за І полугодие 2006 година.
81. Приложение № 8.18 - Графика за натовареност по щат към всичко дела за разглеждане на магистратите в районните съдилища за І полугодие 2006 година.
82. Приложение № 8.19 - Графика за натовареност по щат към свършените дела на магистратите в районните съдилища за І полугодие 2006 година.
83. Приложение № 8.20 - Графика за действителна натовареност към всичко дела за разглеждане на магистратите в районните съдилища за І полугодие 2006 година.
84. Приложение № 8.21 - Графика за действителна натовареност към свършените дела на магистратите в районните съдилища за І полугодие 2006 година.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд